Havne- og farvannsloven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer.

Når regjeringen nå går gjennom havne- og farvannsloven, blir også regelverket for havnekapital revurdert. Vi jobber for å sikre havnenes interesser i dette arbeidet. For å drive effektivt, må havnene ha gode rammevilkår. Beregningsmåten for anløpsavgiften og passasjeravgiften er en viktig del av dette bildet.

Norske Havner er opptatt av at havnenes interesser ivaretas på en god måte i endringsarbeidet med havne- og farvannsloven. Skal vi ha effektive havner fremover er det viktig at de har rammevilkår som gjør det mulig å drive effektivt. 

Relevante artikler