Kystverket er en nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for effektive havner.

Kystverket er en viktig fagetat for havnene. De har i dag svært god kompetanse på utvikling av farleder og beredskapen langs kysten. Norske Havner har imidlertid vært opptatt av av Kystverket også skal ha kunnskap om utvikling av havneinfrastruktur og betydningen av infrastrukturtiltak i tilknytning til havnene. Kystverket har de siste årene styrket kompetansen på dette området, men fortsatt er det behov for en styrking av Kystverket som fagetat for havnene og kommunene.

Relevante artikler