Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Nasjonal transportplan presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Nasjonal transportplan 2018–2029 ble lagt frem 5. april 2017.

KS Bedrift Havn mener det i NTP 2018-2029 må prioriteres tiltak som fremmer næringsutvikling, miljø- og klimavennlig transport og godsoverføring.

Relevante artikler