Norske Havner jobber systematisk med å holde sentrale beslutningstakere kjent med hverdagen i en havn. Kunnskap er grunnleggende for alt politisk arbeid som gjennomføres. Skal vi få god politikk for havnene er det viktig at de som skal lage politikken faktisk forstår hva en havn er. 

Norske Havner gjennomfører jevnlig møter med politikere og sentrale myndihetspersoner og har din havn innspill til saker som Norske Havner bør følge opp, er det bare å ta kontakt med oss. 

Med regjeringen i spissen er det et bredt politisk ønske om at mer gods skal transporteres på sjø. Dette kan få ned miljøskadelige utslipp, redusere veislitasje og fremme trafikksikkerhet. Men for å få det til, må vi styrke sjøtransportens konkurranseevne. Regjeringens havnestrategi tar blant annet for seg omorganisering og effektivisering av losordningen, bedre rammebetingelser for nærskipsfarten og et avgiftsregime som gagner miljøvennlige skip.

Relevante artikler