iStock-822478298.jpg
Uten sterke havner med mulighet til å tilpasse seg næringenes behov vil det være vanskelig å legge til rette for bærekraftig utvikling av havnæringene. (Foto: iStock).
KS Bedrift Havn mener:

Havnæringene trenger god infrastruktur

Leserinnlegg fra Norske Havner • Havn

Mange av samfunnene langs kysten i Norge er bygget opp rundt tilgangen til, og bearbeiding av, naturressurser i havet. Skal utviklingen fortsette, må det satses på infrastrukturen havnæringene har behov for. Her er det mer å gjøre for regjeringen.

Havnene har, igjennom historien, vært selve drivkraften bak samfunnsutviklingen mange steder. Ved å knytte naturressurser, produksjon og marked sammen, har havnene bidratt til utvikling av arbeidsplasser og skapt vekst langs kysten – og i samfunnet forøvrig.

Havnæringene er en av Norges viktigste eksportnæringer og skaper verdier for nesten 500 milliarder kroner hvert år. Over 210.000 mennesker lever av å arbeide innen olje, sjømat eller annen maritim næring.

Havet blir en viktig bidragsyter også for fremtidig velstand og vekst. OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien innen 2030. På samme tid er havet under press av klimaendringer, overfiske og forsøpling.

Fremtidig vekst i havøkonomien fordrer derfor at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Dette krever bl.a. godt utviklede havner.

Havet som kilde til vekst for hele kysten

Også regjeringen ser havet som kilden til ny vekst langs kysten og mener at satsningen på havnæringene er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle sterke lokalsamfunn langs kysten. Regjeringens havstrategi, Ny vekst, stolt historie, har målsetting om å bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene. 

- Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. Vår kystlinje er en av verdens lengste og vi råder over havareal som er mer enn seks ganger større enn vårt landareal. Havet har alltid vært viktig for Norge, og havet kommer til å by på store muligheter for både arbeidsplasser og vekst i økonomien også i fremtiden, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

En stor svakhet ved havstrategien er derimot den manglende omtalen av havnæringenes behov for infrastruktur. Uten sterke havner med mulighet til å tilpasse seg næringenes behov vil det være vanskelig å legge til rette for bærekraftig utvikling av havnæringene.

Havnene viktigere enn noen gang

En viktig forutsetning for effektiv næringsaktivitet i havrommet er tilgang til infrastruktur i land for å betjene og videreforedle havets ressurser. Havneutvikling handler om å legge til rette for næringens behov for kostnadseffektive transportløsninger.

Tilgang til effektiv og rimelig transportinfrastruktur påvirker bedriftenes konkurransekraft da produksjon og forbruk i de fleste tilfeller er adskilt. Sjømatnæringene er et godt eksempel på dette, der Norge forsyner verden med sjømat.

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å lage en ny havne- og farvannslov. Dette arbeidet blir avgjørende for havnenes evne til å utvikle seg i tråd med brukernes behov, og legge til rette for nye næringer i havrommet. En god lov er avgjørende for om havnene kan være vekstkatalysatorer for fremtiden.

Økonomiske muskler

KS Bedrift Havn mener at havnene må ha økonomiske muskler til å legge til rette for nye næringseventyr i havrommet. De investeringer havnene gjør stimulerer også lokale behov og legger til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser. 

I tillegg til en ny og hensiktsmessig lovgivning er det derfor behov for en statlig tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner.