Halvard og Arnt-Einar.png
F.v. Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør i Norske Havner og Halvard Aglen, styreleder i Norske Havner
Like konkurransevilkår:

Veiprising er helt nødvendig

Leserinnlegg fra Norske Havner • Havn

Norske Havner mener at det snarest bør innføres veiprising på norske veier. Les kronikk av Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør i Norske Havner og Halvard Aglen, styreleder i Norske Havner under.

I høst har vi lest om et «bompengeopprør» i store deler av landet. Den planlagte «rushtidsavgiften» på Nord-Jæren har vært dominerende. Ordningen med bompenger oppfattes som urettferdig og flere hevder at den har utilsiktede negative sosiale konsekvenser.

Norske Havner er tilhenger av prinsippet om at «forurenser betaler». Bompengesystemet er avleggs for godstrafikken og bør erstattes av en ordning med elektronisk veiprising, gjerne miljødifferensiert. I 2018 er det ingen teknologiske hindringer for å innføre et mer rettferdig prinsipp for betaling av veiinfrastruktur. Det er urettferdig at privatbilisten skal betale en så stor relativ andel av veibruken for at utenlandske lastebiler raser gjennom landet vårt. En TØI undersøkelse fra 2016 konkluderer med at lastebilen står for 90% av veislitasjen. Det er ikke bærekraftig at godset fraktes lange strekninger på vei, når det kan flyttes til bane og sjø, særlig ikke når anslagsvis 90% av Norges befolkning lever og bor 10 kilometer fra kysten.

Vi har igjennom media blitt informert om at Cargo-Net redusere sitt tilbud med 15%, noe som ifølge bransjen selv innebærer ytterligere 300.000 lastebiler på veiene våre. Sett i lys av Statens vegvesen sin nylige undersøkelse om godstrafikken til og fra Vestlandet er denne utviklingen urovekkende. Den viser en økning på 39% i godstransporten på vei fra 2010. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette og Riksrevisjonen har pekt på at det mangler politisk vilje og evne til å følge opp vedtatte målsetninger.

Norske Havner mener at en snarest bør innføre veiprising på norske veier. Hvorfor skal en utenlandsk trailer tilnærmet kjøre gratis på norske veier? Norske Havner tror innføring av veiprising for tyngre kjøretøyer vil gjøre at de som bruker veien, skaper køer og står for den største slitasjen må betale regningen. En slik ordning vil styrke de mer miljøvennlige transportformene sjø og bane, i tillegg vil det også styrke norsk lastebilnæring. En vil med andre ord sørge for at transportkostnadene blir harmonisert mellom transportbærerne som igjen vil medføre at godsvolumet i større grad vil overføres til sjø og bane. På sikt vil dette også medføre at markedet vil få lavere kostnader til disse miljøvennlige og transportsikre transportformene da økt volum og ved det, økt kapasitet vil medføre lavere priser.

Mer sjøtransport fører til mindre veislitasje, mindre luftforurensning og mindre klimagassutslipp. I tillegg arbeides det i de fleste havner med å legge til rette for at sjøtransporten blir enda mer miljøvennlig. Landstrøm til skip, andre alternative drivstoff og miljørabatter i havn er blant tiltakene som bidrar til å gjøre sjøtransporten enda mer miljøvennlig. En mer rettferdig veiprising vil bidra til at grønnere sjøtransport blir mer konkurransedyktig.

Kronikken stod på trykk i Dagens næringsliv 4. desember 2018.