Nesten én tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport: innenfor ikke-kvotepliktig sektor er veitrafikk den klart største utslippskilden, som har økt med 26 prosent siden 1990. 

 

Klimagassutslipp fra veitrafikk står for 55 prosent av klimagassutslippene fra transport og 17 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Økningen skyldes i første rekke økt godstransport, som har gitt større utslipp fra varebiler og tyngre kjøretøy. Frem mot 2030 er det forventet at transportsektoren vil stå for mer en halvparten av ikke-kvotepliktige utslipp.


Ladeinfrastruktur er nøkkelen

Som grafen under viser, er veitrafikk også den sektoren hvor potensialet til utslippskutt innenfor ikke-kvoteplikt sektor er størst. Derfor har regjeringen bestemt at i 2025 skal alle nye personbiler være utslippsfrie. For å lykkes med dette er elektrifisering essensielt. Dette forutsetter tilstrekkelig ladeinfrastruktur og styrking av virkemidler som legger til rette for raskere innfasing av elektriske kjøretøy og bruk av biogass i tungtransport.

Mangelen på tilgjengelig ladeinfrastruktur i grisgrendte strøk og for nye elektriske kjøretøytyper er en barriere for å nå regjeringens mål. I Samfunnsbedriftene er vi opptatt av at myndighetene tilrettelegger for en utrullering av ladeinfrastruktur til transport i hele landet – også i mer grisgrendte strøk - der det ikke nødvendigvis er kommersielt lønnsomt i alle fall på kort sikt. ENOVAs investeringsstøtte til etablering av ladeinfrastruktur (både for land- og sjøtransport) er derfor et svært viktig virkemiddel.

Filmen Slik kan rekkeviddeangst løses kommer snart.


Flytende biogass gir mer klimavennlig godstransport

Det er fremeles slik at sjøveien er den mest miljøvennlige måten å flytte gods på, men mye av distribsusjonen må gå med tungtransport for å komme frem til varehusene. Det har vært en vesentlig økning i tungtansporten de siste tiårne, som står bak storparten av de økte utlslippene fra veitafikken. Antall tunge lastebiler kan øke med så mye som 70 prosent de neste 30 årene, i følge Norsk transportplan 2018-2027.

Økt bruk av avansert flytende biodrivstoff i veitransport kan, ifølge Klimakur 2030, redusere utslippene med 2,55 tonn CO2-ekv. i perioden 2021-2030, som tilsvarer 100 prosent av nybilsalget av personbiler i samme periode.

Se filmen Full trøkk på biogasspedalen


Handler om mer enn drivstoff

I Samfunnsbedriftene er vi opptatt av at i tillegg til innfasing av mer miljøvennlige drivstoff, så må mer av godstrafikken over fra vei til sjø. Det er derfor ikke tilstrekkelig å legge til rette for klimavennlige drivstoff, som flytende biogass, hydrogen og el. Det kreves også strukturelle endringer og en helhetlig tilnærming til transportsektoren for å få mer av godset over fra vei til sjø. Det vil få ned utslippene, redusere vedlikeholdskostnader og ikke minst redusere antallet dødsulykker.

Transport på like vilkår er et nøkkelen for å få til et skifte fra vei til sjø. Veiprising vil sikre at de ulike transportformene i større grad dekker kostnaden en utsetter samfunnet for og bidrar til likere konkurranse mellom transportformene

Les mer om forslag til tiltak og virkemidler i Samfunnsbedriftenes høringssvar til Klimakur 2030.

 

Relevante artikler