Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. For å få til dette må en bruk og kast-tankegang erstattes med en sirkulærøkonomisk modell der ressursene brukes om igjen.

​Omstilling til et bærekraftig lavutslippsamfunn er krevende og behovet for å se klima i sammenheng med andre bærekraftsmål har blitt tydeligere. Langsiktige klimaløsninger må finnes innen rammen av en bærekraftig forvaltning av naturressursgrunnlaget. Dette krever en omlegging fra en bruk og kast tankegang til sirkulær økonomi der ressurser forblir i økonomien lengst mulig og der råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk blir redusert til et minimum. Nøkkelen er å få til godt fungerende materialgjenvinning.

Innenfor sirkulær økonomien er det grunnleggende å se avfall som en ressurs og at produkter designes slik at materialene lettere kan repareres eller gjenvinnes, og at  produkter gjenbrukes også utenom sitt opprinnelige formål.  

For å nå sirkulærøkonomiske mål er det vesentlig å få til godt fungerende materialgjenvinning. EU bestemte nylig at 65 prosent av ”kommunalt avfall, dvs. husholdningsavfall og likende avfall fra tjenesteytende næringer, skal materialgjenvinnes innen 2035. Stortinget har gjennom behandlingen av meld. 45 om avfall og sirkulær økonomi, bedt regjeringen om å følge samme målsetting for Norge. 

Et viktig skritt på veien er krav om å samle inn, sortere og gjenvinne mer plast, tekstiler og matavfall. Dette krever store investeringer i teknologi og sorteringsanlegg og utvikling av markeder for de gjenvunne materialene. Vi trenger derfor tiltak som kan bidra til å stimulere denne etterspørselen. I tillegg kommer CCS-tiltak, som regnes for å ha det største potensialet for utslippskutt, men her står vi overfor flere barrierer – for eksempel manglende verdikjede/marked og finansiering.


Kilde: regjeringen.no (emballasje) og regjeringen.no ("municipal waste")

Avfallsbransjen står for 4 prosent av de totale CO2-utslippene og kan bidra til betydelige utslippskutt: 5,35 millioner tonn CO2 ekvivalenter, i følge Klimakur 2030.

Kommunalt eide avfallsselskap er opptatt av hvordan de kan bidra til at mer av husholdningsavfallet blir brukt som ressurs i evige kretsløp, slik at Norge skal kunne gå fra en lineær (bruk og kast) til en sirkulær økonomisk modell.

Relevante artikler