LANG VEI Å GÅ: Det handler om betydelige utslippskutt som må følges av en omstilling til grønne arbeidsplasser og verdiskapning, samtidig som utslippene går ned.

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 50 prosent i 2030, sammenlignet med 1990-nivå og har et lovfestet mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050 (80 til 95 prosent utslippsreduksjon i forhold til 1990). Samtidig har utslipp av CO2 økt med 1,1 prosent siden referanseåret. Det sier seg selv at vi står ovenfor store og krevende omstillinger i det norske samfunnet og industrien. Dette berører også mange av våre medlemmer innenfor avfall og ressurs, energi og elektrifisering av transport, havner og utvikling av ny industri.

Norges klimapolitikk er tett koblet med EUs politikk på området. Det innebærer felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 og at Norge blir en del av EUs klimarammeverk i perioden 2021-2030. Forenklet skiller vi mellom kvotepliktige utslipp som er regulert gjennom kvotedirektivet - som olje- og gassutvinning og industri – og ikke-kvotepliktige utslipp. Sistnevnte omfatter blant annet transport, jordbruk, oppvarming, avfall og deler av utslippene fra industrien. Flere av disse områdene tangerer Samfunnsbedriftenes kjerneområder innen avfall og gjenvinning, energi og elektrifisering av transport, havner og utvikling av ny industri.

Målet er å halvere de ikke-kvotepliktige utslippene det neste tiåret, som vil kreve en storstilt omstilling i mange bransjer og vil berøre mange av våre medlemmer. Avtalen med EU innebærer at Norge får årlige utslippsbudsjetter for perioden 2021-2030, gitt 50% reduksjon.

Klimakur 2030 har analysert en rekke tiltak som kan utløse minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige sektor i 2030, sammenlignet med 2005.

Utredningen viser at måloppnåelse er mulig, men forutsetter at teknologiutvikling, atferdsendringer og virkemidler kommer på plass raskt. Klimakurrapporten blir et viktig faglig grunnlag når regjeringen senere i 2020 legger fram en stortingsmelding om hvordan Norge skal nå utslippsmålene for 2030.

Omstillingen til et bærekraftig lavutslippssamfunn innebærer krevende nye løsninger på alle områder, som bygger på økt verdiskapning, reduserte utslipp og høy sysselsetting. Det vil kreve betydelig innsats fra staten, men også fra kommuner og interkommunale selskap, næringsliv og privatpersoner. Innovasjon innen teknologiske lavutslippsløsninger står sentralt, men som vist i denne videoserien er også nye former for samarbeid gjerne mellom offentlige og private aktører viktig.

Samfunnsbedriftene mener myndighetene må ha fokus på følgende tre hovedområder for å nå klimamålsetningene:

  • Elektrifisering av samfunnet
  • Klimavennlig transport
  • Sirkulær økonomi som økonomisk modell

Les: Samfunnsbedriftenes høringssvar til Klimakur 2030

Relevante artikler