Eierstyring i kommunalt eide selskaper - rammer, krav og muligheter

Eierstyring i kommunalt eide selskaper - rammer, krav og muligheter

Mange ønsker tydelig eierstyring og god dialog med eierne. Kommuneloven stiller også krav til kommunenes eierstyring i sine selskaper. Den 26. april tar juridisk direktør Agnete Sommerset for seg dette feltet og de reviderte anbefalingene.

I dette webinaret skal vi se nærmere på hva eierstyring er, hvilke formelle krav som stilles til eierstyring, på forholdet mellom eiere og selskapsledelse, og på hva som kan være nyttige grep for å få god og tett kontakt mellom eiere og selskaper. Vi presenterer også heftet «Anbefalinger for eierstyring, selskapsledelse og kontroll», sist revidert i desember 2020. Heftet er utarbeidet av KS i samarbeid med Samfunnsbedriftene og KS Konsulent, og benyttes blant annet i folkevalgtopplæringen i kommunene, men er også svært relevant for styrer og daglig ledelse i kommunalt eide selskaper. Presentasjon om eierstyring og de reviderte anbefalingene holdes av juridisk direktør i Samfunnsbedriftene, Agnete Sommerset. 

 

Hvis dette er av interesse for deres selskap, så gi gjerne styremedlemmer og medlemmer i eierorganene deres tips om å delta!

 

Tid: 26. april 10.00-11.30

Sted: Web - lenke vil bli sendt ut dagen før webinaret

Pris: 1.500,- for medlemmer / 2.000,- ikke medlemmer