Arbeidslinja - Hvordan inkludere de som faller utenfor?

Arbeidslinja - Hvordan inkludere de som faller utenfor?


Det er bred enighet om at vi skal ha høy sysselsetting i Norge. Dette er nedfelt i den såkalte «arbeidslinja» der velferdsytelsene utformes slik at det skal lønne seg å arbeide fremfor å leve av trygd og sosialhjelp. Samfunnsbedriftene slutter opp om disse målene. Vi mener det er viktig for den enkeltes velferd, for verdiskapingen og for finansieringen av våre velferdsordninger. 


Regjeringen nedsatte i 2018 en ekspertgruppe som skulle utrede tiltak for å øke sysselsettingen. Sysselsettingsutvalget har blitt ledet av økonomiprofessor Steinar Holden, og har denne våren gitt oss mange innspill til hva som må gjøres for å løse de utfordringene vi ser i sysselsettingspolitikken.

Sysselsettingen i Norge er relativt høy sammenlignet med mange andre land. Nesten 80 prosent av befolkningen mellom 20 og 64 år er sysselsatt. Norge har stort behov for arbeidskraft i årene som kommer, men samtidig er det flere utfordringer knyttet til å øke sysselsettingen.

Sysselsettingsutvalget viser at skillet mellom de som er innenfor og de som er utenfor arbeidsmarkedet er blitt skarpere over tid. Ikke minst er det bekymringsfullt å se en økning i andelen unge som mottar langvarige helserelaterte ytelser fra det offentlige.  

De utfordringene vi så før 2020 er blitt forsterket av koronapandemien og av de tiltakene det har vært nødvendig å sette inn for å motvirke denne.

På Samfunnsbedriftenes webinar skal vi drøfte ulike tiltak for hvordan vi kan inkluderer flere i arbeidslivet. Vi stiller følgende spørsmål: Hvordan skal vi få flere unge voksne inn i arbeid? Hvordan skal vi få flere til å stå i jobb lengre?

 

Tid: 31.08.2021 kl. 13.00-15.00

Plattform: Zoom - lenke blir sendt dagen før webinaret