Fredrikstad Brann Og Redning Foto Erik Kirkman For Nett
Bilde fra Fredrikstad brann- og redningskorps. (Foto: Erik Kirkman)
Brannavtalen - SFS 2404

Enighet om særavtale for brann og redning

Brann og redning

KS, Samfunnsbedriftene og arbeidstakerorganisasjonene ble den 21. april enige om en revidert særavtale for brann- og redningssektoren. 

Avtale om revidering av «Brannavtalen» (SFS 2404) ble inngått med Fagforbundet, Delta, NITO, Tekna og Det norske maskinistforbund (DNMF).

Av viktige endringer kan nevnes:

 • Ny «forhandlingsbestemmelse» i pkt. 3.3, for deltidsmannskap som IKKE er i en ordning med hjemmevakt, og som av den grunn kan oppleve at de «konstant» er på vakt. De lokale partene skal avtale en fast årlig godtgjøring som gjenspeiler denne merbelastningen.
  • 3.3 Deltidspersonell i beredskap uten vaktordning

   Deltidspersonell i beredskap uten vaktordning gis en fast årlig godtgjøring, som fastsettes i lokal særavtale
 • Utrykning for deltidspersonell godtgjøres med overtid for faktisk medgått tid, men nå aldri mindre enn 2 timer. Her utvides bestemmelsen i pkt. 3.1 om at min. 2 timer (overtids)godtgjøring gjelder fra 21.00 – til 06.00, til å gjelde hele døgnet (unntatt når de er i ordinært arbeid hos samme arbeidsgiver).

  • 3.1 Utrykning for deltidspersonell

   For utrykning utenom den tid deltidspersonell står til arbeidsgivers disposisjon, betales overtidsgodtgjøring i henhold til HTA kapittel 1, pkt. 6.5 for faktisk medgått tid, men aldri mindre enn 2 timer.

Avtalen gjelder fra 1.1.2021 til 31.12.2022 for alle parter utenom DNMF som valgte utløpsdato 30.4.2022.