Blå abstraksjon -iStock.jpg
iStock
Kunngjøring av ledig stilling

Må alle ledige stillinger lyses ut?

Ansettelse • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

I vårt tariffområde fremgår det verken av lov eller tariffavtale at ledige stillinger må lyses ut eksternt. Men både i det offentlige og i offentlige eide bedrifter er ekstern utlysning likevel en klar hovedregel.

Hovedregelen om ekstern utlysing av stillinger i vår sektor bygger på det ulovfestede kvalifikasjonsprinsipp. Prinsippet forutsetter at stillinger blir kunngjort på en slik måte at det blir allment kjent at stillingen er ledig, slik at aktuelle kandidater kan søke. Utlysingen skal bidra til at tilsettingssaken blir så godt opplyst som mulig, for å sikre at den som er best kvalifisert kan bli tilsatt. Manglende utlysing vil kunne skape mistanke om at det kan ligge usaklige hensyn til grunn for å tilby stillingen til en bestemt person. Dette gjør seg særlig gjeldende ved ledende og ettertraktede stillinger.

Ved utlysning når man normalt fram til flere kvalifiserte kandidater. Så selv om utlysning i de fleste stillinger ikke er et absolutt krav, anbefaler vi likevel at man som hovedregel utlyser ledige stillinger.

Hvorvidt det kan anses saklig å la være å lyse ut en ledig stilling, må derfor vurderes helt konkret i det enkelte tilfelle. Sentrale momenter i vurderingen vil være stillingens karakter og varighet, om behovet for tilsetting i den aktuelle stillingen er akutt, og om den som er påtenkt til stillingen har konkurrert om samme eller tilsvarende stilling etter ekstern utlysning tidligere.

Mange arbeidsgivere har egne reglement eller retningslinjer om plikt til utlysing, dette er vel og bra så lenge disse retningslinjene er i tråd med regelverket for øvrig. Etter Hovedavtalen del C § 3-2 f) har tillitsvalgte rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stillinger innenfor sitt område. Plikten arbeidsgiver har til å informere tillitsvalgte er etter aml. § 14-1 utvidet til å gjelde alle arbeidstakere i virksomheten, herunder også innleide.

Loven (§14-3) gir deltidsansatte rett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse. Men det er en forutsetning at den deltidsansatte er kvalifisert og at utøvelse av fortrinnsretten ikke medfører vesentlige ulemper for bedriften.

Merk at man ikke har en ledig stilling for intern eller ekstern utlysning -dersom en intern arbeidstaker med redusert arbeidsevne har rett på stillingen. Da plikter nemlig arbeidsgiver å vurdere omplassering som en del av tilretteleggingsplikten jf. aml.§ 4-2. En slik omplassering kommer foran alle med evt. fortrinnsrett jf. aml. § 4-6 (1). Det samme gjelder dersom overtallig arbeidstaker som er eller står i fare for å bli oppsagt, har rett på stillingen, jf. §15-7 (1).