Prøvetid til besvær - iStock.jpg
Det er viktig å følge opp den nyansatte i hele prøvetiden (foto: iStock).

Prøvetid til besvær – Hva er reglene rundt oppsigelse i prøvetiden?

Ansettelse • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Kan arbeidsgiver si opp en ansatt uten videre i prøvetiden, eller er det noe som begrenser arbeidsgivers styringsrett på dette området?

Arbeidsgivers styringsrett er som kjent retten til å lede, fordele, organisere og kontrollere arbeidet, og retten til å ansette og si opp arbeidstakere. Når det gjelder oppsigelse begrenses styringsretten av rammene for prøvetid som finnes i arbeidsmiljøloven og tariffavtalen.

Arbeidsgiver har rett til å innta bestemmelse om prøvetid i arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6

Prøvetidens lengde
Prøvetidens lengde kan være på maksimalt seks måneder. Dersom arbeidstaker har vært fraværende i prøvetiden, kan denne forlenges med en periode tilsvarende fraværets lengde. Vær oppmerksom på at hvis du som arbeidsgiver skal gjøre dette, må det stå i arbeidsavtalen slik at arbeidstaker er kjent med bestemmelsen.

Hvis det blir aktuelt å utvide prøvetiden, anbefaler vi at arbeidsgiver skriftlig gir beskjed om at denne vil bli forlenget. Dette må skje senest ved utløp av oppsigelsestiden.

Oppsigelse i prøvetid
Dersom det er aktuelt å gå til oppsigelse av en ansatt i prøvetiden, gjelder de samme kravene om saklighet som for fast ansatte. Den skal være begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7.

I prøvetiden er stillingsvernet likevel noe svakere enn for en fast ansatt. Når det gjelder oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold forutsettes det at arbeidsgiver må bruke prøvetiden aktivt for å vurdere den ansattes tilpasning og utøvelse av arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.

Derfor er oppfølging i prøvetiden viktig.

Arbeidsgiver må sørge for å ha gitt tilstrekkelig opplæring og veiledning underveis. Dersom det viser seg at arbeidstakeren ikke klarer å imøtekomme arbeidsgivers krav og forventninger, vil oppsigelse kunne være aktuelt med begrunnelse i arbeidstakers forhold.

Saksbehandlingsreglene gjelder også for oppsigelse i prøvetid. Den skal ikke komme overraskende på arbeidstaker, så arbeidsgivers oppfølging underveis i perioden er som nevnt viktig. Muntlig og skriftlig tilrettevisning bør dokumenteres, og det er drøftingsplikt i tråd med arbeidsmiljøloven § 15-1.

Oppsigelsen skal også være formriktig slik det er beskrevet i arbeidsmiljøloven § 15-4.

Oppsigelsesfrist i prøvetid
Den gjensidige oppsigelsesfristen i prøvetiden er 14 dager, jf arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 7. Denne oppsigelsesfristen er sammenfallende med fristen i tariffavtalen. Oppsigelsen regnes fra mottak av oppsigelsen. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale lenger oppsigelsesfrist.

Dersom du har ytterligere spørsmål om oppsigelse i prøvetiden eller andre arbeidsgiverrelaterte spørsmål kan du kontakte oss på epost