Tid for sommervikarer – hva må arbeidsgiver huske på - iStock.jpg
Ansettelse av sommervikarer er typisk lovlige midlertidige ansettelser (Foto: iStock)

Tid for sommervikarer – hva må arbeidsgiver huske på?

Ansettelse • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Når en bedrift skal i gang med å ansette sommervikarer, melder spørsmålene seg: Hvilke rettigheter har sommervikarene, og hva er det viktig å huske på ved ansettelsen?

Skriftlig ansettelsesavtale

Alle ansettelser skal avtales skriftlig, uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Det er ikke gjort noe unntak fra dette prinsippet for sommervikarer, selv om de bare skal jobbe en uke eller to, eller for den saks skyld bare en vakt.

​Dersom ansettelsesforholdet skal vare i mindre enn en måned, skal det inngås skriftlig avtale umiddelbart. Dette er det normale, og det som anbefales, men dersom ansettelsesforholdet skal vare mer enn en måned er det en åpning for at arbeidsavtalen kan skrives i løpet av en måned etter at arbeidsforholdet er startet. Det er likevel slik at skriftlig avtale skal på plass så snart som mulig også i disse tilfellene.

På medlemssidene til KS Bedrift finner du maler for arbeidsavtaler.  

Krav ved midlertidige ansettelser

Hovedregelen ved alle ansettelser er fast ansettelse. Unntak må være gjort spesielt for at midlertidige ansettelser skal være lovlige.

Ansettelse av sommervikarer er typisk lovlige midlertidige ansettelser. Husk å sette inn i arbeidsavtalen hvilken hjemmel dere benytter, for eksempel arbeidsmiljøloven § 14-9 b) for vikariater eventuelt § 14-9 a) ved sesongsvingninger («når arbeidet er av midlertidig karakter»). 

Særlig om unge arbeidstakere

Arbeidsmiljøloven kapittel 11 setter krav blant annet til arbeidstid, pauser, helsekontroll mv. for ungdom under 18 år. Dersom bedriften skal ansette sommervikarer under 18 år, se nærmere på disse bestemmelsene.

Lønn og feriepenger

Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Alle arbeidstakere, også sommervikarer, skal ha en skriftlig oversikt som viser hvor mye lønn som er utbetalt og hvilke trekk som er gjort.

Den lønnen som avtales må minimum ligge på minstelønnssatsene. Vi gjør oppmerksom på at det er fastsatt egne minstelønnssatser også for unge under 18 år i tariffavtalene våre. Bedrifter som følger Bedriftsavtalen finner bestemmelsene under kapittel 3, under punkt 3.6 Stillingsbestemmelser. I Hovedtariffavtalen står bestemmelsene i kapittel 4, punkt 4.1 og spesielt for unge arbeidstakere i vedlegg 1, i tabellen med overskriften «Lærlinger, undervisningsstillinger o.l». Energiavtale I har definert minstelønnssatser i § 3-2, også for unge arbeidstakere.

Ved opphør av ansettelsesforholdet/utløp av vikariatet utbetales feriepenger, vanligvis sammen med siste vanlige lønnsutbetaling. 

Sykepenger og pensjonsinnbetaling

Våre tariffavtaler gir rett til sykelønn fra første sykedag så lenge arbeidstakeren har tiltrådt stillingen. Det er ikke gjort noe unntak for kortvarige stillinger.

Også sommervikarer gis pensjonsopptjening fra første dag. I praksis foretas innmelding i pensjonsordningen for slike kortvarige arbeidsforhold i etterkant, ved kvartalets utløp. 

Opplæring og veiledning

Sørg for god opplæring og veiledning til sommervikarene, både i hvordan arbeidet skal utføres og om hvilke regler som må følges for å ivareta helse og sikkerhet. Opplæring i arbeidet er en forutsetning for å gjøre en god jobb, og for å unngå at man skader seg selv eller andre. 

Arbeidsavtalens opphør

Kortvarige vikariater som sommervikariater opphører uten oppsigelse ved avtalt sluttdato. Det er først når et arbeidsforhold har vart i mer enn et år arbeidstaker har krav på varsel om avslutning av arbeidsforholdet.  

Arbeidstakere, også sommervikarer, har rett til sluttattest. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet. Om attesten skal inkludere en vurdering av den ansattes opptreden og utførelse av arbeidet står arbeidsgiver fritt til å bestemme selv.

Det kan også være naturlig at arbeidsgiver tar en sluttsamtale med arbeidstaker.