Søk

Høringsuttalelse: Bærekraftsrapportering

- Bærekraft er ikke bare for næringslivet

Foto: Adobe Stock
|
Publisert:
20. september 2023

Samfunnsbedriftene mener det er foretakets størrelse og ikke foretakstypen som skal være avgjørende for om man omfattes av de nye reglene til bærekraftsrapporting.

I forbindelse med høringen om NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering, ønsker Samfunnsbedriftene å uttrykke sine synspunkter angående implementeringen av EUs direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD) i norsk rett. Dette direktivet har som mål å legge til rette for bedre og mer sammenlignbar informasjon om bærekraft, noe som er essensielt for å fremme en omstilling til en mer bærekraftig økonomi og samfunn, i tråd med EUs klimamål og FNs bærekraftsmål.
- Vi mener det er viktig å støtte krav til rapportering som gjør det mulig å sammenligne bærekraftsinnsatsen mellom virksomheter og stater uavhengig av foretakstype og eierskap. Dette vil bidra til å fremme bærekraftige praksiser i hele økonomien, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
Verdipapirutvalget har foreslått at virkeområdet for regelverket i Norge skal være det samme som i EU-direktivet. De anslår at omtrent 2 100 norske selskaper vil bli omfattet av de nye reglene, og rapporteringsplikten vil utvides trinnvis fra regnskapsåret 2024 til regnskapsåret 2026. Samfunnsbedriftene støtter denne trinnvise innføringen for å gi virksomhetene tid til å forberede seg på kravene i rapporteringen.

Uenighet om virkeområde

Det er imidlertid uenighet innenfor Verdipapirlovutvalget når det gjelder plikten til å rapportere på bærekraft etter foretakstype. Flertallet mener at plikten skal omfatte aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper og kommandittselskaper med begrenset ansvar, samt bank, forsikring og kredittforetak, men foreslår en hjemmel for Finansdepartementet til å utvide virkeområdet til andre regnskapspliktige ved forskrift.
Mindretallet mener derimot at plikten bør lovfestes for foretakstyper som er regnskapspliktige, basert på størrelse og utstedelse av noterte verdipapirer, med mulighet for unntak eller forenklinger i forskrift.
Som foretakstype vil interkommunale selskap etter IKS-loven foreløpig falle utenfor, selv om de etter hovedregelen har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Deltakerne i et IKS har til sammen et ubegrenset økonomisk ansvar for de forpliktelsene selskapet tar på seg.
Samfunnsbedriftene støtter i all hovedsak mindretallets syn. Vi mener at alle foretakstyper som utgangspunkt bør omfattes av kravet til bærekraftsrapportering, også de selskapene med ubegrenset ansvar for eierne og/eller som ikke utsteder noterte verdipapirer. I likhet med utvalgets mindretall understreker vi likevel behovet for å definere klare avgrensninger av virkeområdet for rapporteringsplikten ut fra foretakenes størrelse.
Selv om få eller ingen av Samfunnsbedriftenes medlemmer per i dag ser ut til å bli omfattet av de nye kravene, kan de likevel bli påvirket indirekte av krav fra finansinstitusjoner og andre interessenter som må eller ønsker å rapportere om bærekraft. Dette kan påvirke leverandører, selv om de selv ikke har rapporteringsplikt.

Offentlig sektor utgjør en betydelig andel av økonomien

Samfunnsbedriftene mener også at offentlig sektor, som utgjør en betydelig andel av økonomien i Norge, bør omfattes av tilsvarende krav om bærekraftsrapportering. Dette vil bidra til økt sammenlignbarhet av bærekraftsinnsatsen på tvers av kommunegrenser og eierskap, noe som kan føre til økt effektivitet og ansvarlighet.
- Vi mener at Norge bør være en pådriver for at offentlig sektor inkluderes i disse kravene i overskuelig framtid. Selv om investorhensynet ikke gjør seg gjeldene ovenfor disse foretakstypene, er det et økende informasjonsbehov blant andre interessenter, sier Brevik.

Lovverket må harmoniseres

Til slutt påpeker Samfunnsbedriftene behovet for harmonisering av nye regler og begreper med eksisterende lovverk, spesielt for kommunale virksomheter som allerede er underlagt omfattende regler og krav. Dette kan bidra til en smidig implementering og bidra til at man unngår dobbeltrapportering og unødvendige kostnader.
Samfunnsbedriftene er også bekymret for sammenfallende regelverk, spesielt med Åpenhetsloven, og understreker behovet for harmonisering for de selskapene som er underlagt begge regelsettene.
I sum mener Samfunnsbedriftene at bærekraftsrapportering bør være basert på virksomhetenes størrelse og at alle foretakstyper som hovedregel bør omfattes, samtidig som det er viktig å unngå unødvendig byråkrati og kostnader ved å harmonisere og koordinere regelverkene. Dette vil bidra til å fremme en mer bærekraftig økonomi og et samfunn i tråd med internasjonale målsettinger.
Her kan du kan lese hele høringssvaret.
For mer informasjon les notat NOU Bærekraftsrapportering utarbeidet av NKRF

Les mer om

Fakta bærekraftsdirektivet

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive og kalles på norsk «bærekraftsdirektivet». Dette er et direktiv om bærekraftsrapportering som erstatter NFRD (direktiv om ikke-finansiell rapportering) fra og med januar 2024. Formålet med bærekraftsdirektivet er å styrke kvaliteten på bærekraftsrapporteringen, samt å standardisere rapporteringen slik at den blir mer sammenlignbar med andre selskapers rapportering.
Det er børsnotering og terskler for omsetning, balanse og antall årsverk som avgjør hvem som omfattes og når. De største foretakene vil få rapporteringsplikt fra og med regnskapsåret 2024 i samsvar med direktivets overgangsregler om trinnvise innføring.
Det arbeides også med et sett EU-standarder for bærekraftsrapportering, kalt ESRS (European Sustainability Reporting Standards) Standardene skal være en utdypning av bærekraftsdirektivet for å sikre mer ensartet anvendelse av regelverket og dets målsetninger. Foretak som må følge bærekraftsdirektivet må også følge ESRS i sin bærekraftsrapportering.
EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) har fått ansvaret for arbeidet med standardene. 12 standarder ble oversendt EU-kommisjonen for godkjennelse i november 2022. EFRAG jobber også med sektorspesifikke standarder.
De felles europeiske standardene skal dekke hele bærekraftsområdet og spesifiserer hvilken informasjon store foretak skal gi om miljøforhold, sosiale forhold og foretaksstyring i sine årsberetninger (ESG). Målet er mer sammenlignbar rapportering på tvers av selskaper, sektorer og land. Opplysningene skal gis i en egen avgrenset del av årsberetningen
ESRS bygger på og har hentet inspirasjon fra eksisterende rapporteringsstandarder og -initiativer, som blant annet GRI (the Global Reporting Initiativ), TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), CDP (the Carbon Disclosure Project), og SASB (the Sustainable Accounting Standards Board).
Kilde: https://dib.no/regnskap/baerekraftsrapportering/

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern