Søk

Innspill til Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer:

Det haster å investere for å nå klimamålene

Lasting av containere i havn.
Skipsfart står for om lag tre prosent av de totale klimagassutslippene i verden og for cirka 90 prosent av transportarbeidet. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
16. mars 2022

Alle som bidrar til sirkulær økonomi og grønn teknologi bør få tilgang til investeringsstøtte, uavhengig av eierskap. Og det haster om vi skal nå målene.

Det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer skal vurdere rammevilkårene og markedet for klimavennlige investeringer og verdikjeder basert på bruk av fornybare ressurser i Norge.

Samfunnsbedriftene oppfordrer utvalget til å se nærmere på behovet for offentlige tilskudd til infrastruktur og nye løsninger i kommunal avfallssektor og til å intensivere virkemiddelbruken for å få fart på en grønnere skipsfart.

– Den sirkulære økonomien krever milliardinvesteringer i infrastruktur og nye løsninger i avfallssektoren, som spiller en nøkkelrolle for at ressurser skal bli lengst mulig i økonomien, og for å nå målene om økt materialgjenvinning, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Han understreker at alle som bidrar til den sirkulære økonomien og investeringer i grønn teknologi, bør ha lik tilgang til investeringsstøtte.

– I dag er det ikke slik. Det er kun kommersielle aktører i avfallsbransjen som får finansiell støtte, og paradoksalt nok er det ikke disse aktørene som får strengere krav til utsortering. Det gjelder derimot de kommunale avfallsaktørene, som ikke har tilgang til investeringsstøtte, sier Kamfjord.

Samfunnsbedriftene ber derfor ekspertutvalget om å se nærmere på støtten EU stiller opp med for avfallsbransjen i Europa, og at de gjennomgår det norske statsstøtteregelverket for å rydde unna begrensninger som hindrer alle samfunnsområder i å bidra uavhengig av eierskap.

Grønnere skipsfart krever ny logistikk og infrastruktur i havnene

Den internasjonale maritime organisasjonen har vedtatt at skipsfarten skal halvere sine klimautslipp frem mot 2050. Norge rangeres som verdens femte største skipsnasjon målt i flåteverdi. For norske redere betyr dette en stor omlegging i hvordan flåten vil operere fremover.

– Her har havnene har en sentral rolle med å bygge opp en logistikk og infrastruktur rundt alternativt drivstoff som hydrogen og ammoniakk, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

Litsheim understreker også viktigheten av at det etablereres effektive markeder for grønne løsninger, som vil kreve både internasjonale reguleringer og at det sikres offentlig finansiering av infrastruktur til og i havn.

– Norske myndigheter må arbeide tett opp mot internasjonale aktører for å sikre en fremtidig bærekraftig transportsektor. Europeiske tiltak må følges opp med nasjonale, sier han.

Finansiering av infrastruktur er en forutsetning for bærekraftsmålene

Betydningen av utvikling og finansiering av bærekraftig infrastruktur understrekes også i FNs bærekrafts mål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur (særlig delmål 9.1 og 9.3). Dette er også en forutsetning for å nå mål 13 Stoppe klimaendringene, samt mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn og 14 Livet i havet.
Skipsfarten, jernbane og innenriks luftfart står for om lag syv prosent av utslippene innenfor Norges grenser, i følge Miljødirektoratet. Avfallssektoren står for omtrent fire prosent av Norges totale utslipp. Dette er i hovedsak metan fra nedlagte avfallsdeponier og CO2 fra avfallsforbrenning.
For at disse sektorene skal kunne fylle sitt potensial for utslippskutt og tilrettelegge for kutt i hele verdikjeden må det investeres store summer i årene fremover. Samfunnsbedriftene oppfordrer derfor utvalget til å adressere behovet finansiering og etablering av velfungerende markeder innenfor sirkulær økonomien og grønn sjøtransport.
En viktig forutsetning for å bygge solid og bærekraftig infrastruktur, som skal støtte denne utviklingen, er tilgang til finansielle midler.

Les mer om

Fakta

Ekspertutvalgets mandat
Det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer skal vurdere rammevilkårene og markedet for klimavennlige investeringer og verdikjeder basert på bruk av fornybare ressurser i Norge.
Utvalget skal vurdere om dagens samlede rammevilkår, herunder finansmarkedsregulering, offentlige engasjement, samt andre sentrale virkemidler som EUs klimakvotesystem, statlige støtteordninger og risikoavlastning, avtaler og direkte reguleringer bidrar til et velfungerende marked med tilstrekkelig tilgang til kapital for samfunnsøkonomisk lønnsomme klimavennlige investeringer og verdikjeder basert på fornybare ressurser over hele landet.
Last ned innspillet fra Samfunnsbedriftene

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern