Søk

Unntak fra yrkessjåførforskriften

Elmontører vil heller ikke fremover trenge yrkessjåførbevis

Mann som jobber med strømmast i kran.
Så lenge kjøring ikke utgjør mer enn 30 prosent av en elmontørs «hovedaktivitet», vil det heller ikke fremover være noe krav om yrkeskjøringsbevis. (Foto: Ontonic / Unsplash)
|
Publisert:
13. september 2021

Heller ikke i fremtiden vil elmontører normalt trenge yrkessjåførbevis. Endringen på unntaket i yrkessjåførforskriften vil altså ikke endre på dagens situasjon for e-verkene.

På bakgrunn av en henvendelse fra et medlem har Samfunnsbedriftene vurdert den siste foreslåtte endringen av den såkalte yrkessjåførforskriften.
Det var den 11. juni 2018 at Vegdirektoratet sendte forslag til endring i forskrift av 16. april 2008 nr. 362 om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) på høring. Høringsfristen var satt til 15. september 2018. Forskriften er enda ikke vedtatt.
I forbindelse med at det er foreslått en endring til den gjeldende yrkessjåførforskriften har Samfunnsbedriftene – på vegne av vårt medlem - på nytt tatt stilling til den samme problemstillingen som ble reist i 2015.

Kraftmontører er unntatt

Spørsmålet om hvorvidt kraftmontører er unntatt kravet om yrkessjåførsertifisering etter unntaket i yrkessjåførforskriften § 1 bokstav e.
Unntaket i forskriften oppstiller 3 vilkår som må være oppfylt for at man skal kunne benytte seg av unntaket:
«Forskriften gjelder ikke for fører av kjøretøy:
  1. e) Som (1) benyttes til frakt av materiell, maskiner, verktøy eller utstyr som er (2) nødvendig for utøvelse av et yrke, forutsatt at det å føre kjøretøyet ikke er førerens (3) hovedaktivitet.»
Samfunnsbedriftene har tidligere uttalt at:
«Så lenge den montøren som også kjører bilen deltar i arbeidet som gjøres ute på stedet, vil det ikke være nødvendig med yrkessjåførkompetanse.
Statens vegvesen ønsker ikke å gi dispensasjon på generelt grunnlag for energibransjen, og tar forbehold om endringer som senere måtte komme som følge av EU regelverk. Inntil videre, anbefaler vi at dere har en kopi av vedlagte brev tilgjengelig i bilene – i tilfelle kontroll.»
Se vår tidligere uttalelse her: Elmontører trenger normalt ikke yrkessjåførbevis
Den nye foreslåtte ordlyden for unntaket etter yrkessjåførforskriften § 1 e er følgende:
«Forskriften gjelder ikke for fører av kjøretøy:
«Som benyttes til frakt av materiell, maskiner, verktøy eller utstyr som er nødvendig for utøvelse av et yrke, forutsatt at det å føre kjøretøyet ikke er førerens hovedaktivitet.»
Endringen tilføyer ordene «maskiner» og «verktøy» for å presisere at dersom sjåføren transporterer maskiner eller verktøy, som han/hun skal benytte under utøvelse av sitt yrke, er sjåføren omfattet av unntaket. Det er også i norsk praksis lagt til grunn at det er en nærhet i tid mellom bruk av verktøy/redskap etc. og selve oppdragsutførelsen som materiellet knytter seg til.

Når kjøring ikke er «hovedaktivitet»

Ved vurderingen av hvorvidt det er snakk om hovedaktivitet («Principal activity») jf. Yrkessjåførforskriften § 1 bokstav e, har EU uttalt at: «Generally, driving is deemed not to be the driver’s principal activity where it occupies less than 30 % of the rolling monthly working time.»
Slik Samfunnsbedriftene tolker dette, er det kun en presisering av innholdet i unntaket og har ingen praktisk endring knyttet til seg sammenlignet med de tidligere uttalelser som er gitt i forbindelse med denne problematikken (knyttet til kraftmontører). Slik samfunnsbedriftene ser det vil vår tidligere uttalelse fortsatt gjelde dersom ny ordlyd vedtas av lovgiver.
Når det gjelder hvilke konsekvenser et brudd på for eksempel nærhet i tid vil ha, eller konsekvensene av at man overstiger terskelverdien på 30 prosent av hovedaktiviteten, finnes det ingen eksempler på. Hvordan dette skal etterprøves fra myndighetene sin side i praksis vil være interessant å følge med på.
Oppsummert ser Samfunnsbedriftene ingen endringer med betydning for våre medlemmer innenfor energisektoren – verken etter dagens forskrift eller forskriften som har vært på høring.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern