Søk

Enorme kutt i klimagassutslipp ved bruk av biogass

Mann som fyller biogass på avfallsbil.
BIOGASS: Avdelingsleder Kim Wennevold i NordRen AS fyller biogass hos Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS). Avfall blir til en viktig ressurs når bilene som henter avfallet også bruker biogass som er laget av det samme avfallet. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
25. oktober 2023

Biogass kan kutte to millioner tonn CO2 og bidra med fem TWh energi årlig i 2030. En samlet avfalls-, biogass-, transport-, landbruks- og havbruksnæring står sammen om hvordan vi kan øke biogassproduksjonen i Norge.

Samfunnsbedriftene er blant en rekke organisasjoner som har skrevet et notat om hvor lite biogass blir prioritert i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark.
I følge organisasjonene er det et enormt potensial både for klima og økonomi. Hvis vi øker produksjonen kan vi kutte to millioner tonn CO2-utslipp, få fem ekstra TWh og skape 8 500 nye arbeidsplasser i 2030. En sating på biogass er også helt nødvendig om vi skal nå klimamålene.

Hva er biogass?

Biogass er fornybar og utslippsfri energi som produseres av blant annet husdyrgjødsel, matavfall, avløp og fiskeslam. Det kan erstatte fossilt drivstoff i skip og kjøretøy og bidra til utslippskutt i industrien. Samtidig produseres biogjødsel som kan erstatte kunstgjødsel i landbruket og gi økt karboninnhold i matjord. EU har vedtatt strengere regler for avfallshåndtering og biogassproduksjon er en god løsning.
Økt produksjon av biogass vil bidra til å løse klima- og miljøutfordringer i både landbruket og fiskeri- og havbrukssektoren.

Kan kutte to millioner tonn CO2

Ved å øke bruken av biogass kan vi kutte to millioner tonn CO2 årlig i 2030. Det tilsvarer syv prosent av Norges klimamål. Biogass reduserer utslipp av klimagasser i flere ledd og i mange sektorer.
I transportsektoren er lastebilprodusentene og transportørene klare til å erstatte diesellastebiler med biogass. Særlig på lengre strekninger der elektriske kjøretøy ikke er mulig. Med enkle tiltak kan vi få til store og billige utslippskutt raskt.

Biogass kan gi Norge fem TWh i 2030

Norge går mot et kraftunderskudd og trenger mer energi. Biogass kan bidra til dette, og samtidig avlaste strømnettet. I dag produserer Norge ca. 0,7 TWh biogass. Det teoretiske potensialet for biogass i Norge er 22 TWh. Det fordrer at vi inkluderer alt tilgjengelig råstoff og utnytter nye produksjonsmetoder. Et mer realistisk estimat er fem TWh i 2030. Til sammenligning produserte norsk vindkraft 11,8 TWh i 2021.
Biogass styrker også norsk beredskap og vi blir mindre avhengig av import av næringsstoffer, ved at for eksempel fosfor fra avfallsstrømmer kan omfordeles mellom regioner slik at det kan inngå i ny matproduksjon.

Arbeidsplasser og industriutvikling

Utvikling av norsk biogass kan gi opptil 8 500 nye arbeidsplasser og bidra til lokal næringsutvikling. Med de rette tiltakene kan minst 30 nye industrianlegg etableres innen 2030.
Figur som viser redusert CO-utslipp ved økt produksjon av biogass i Norge.
Kilde: Avfall Norge

Hva hindrer oss?

Støtteordningene for industriell biogass i Norge fungerer ikke. Dagens ordninger vektlegger i for stor grad krav til innovasjon. Det har resultert i at ingen har investert i et nytt biogassanlegg på tre år. Norge eksporterer i dag også store mengder bioavfall til Danmark.
For å øke produksjonen av biogass i Norge er vi nødt til å se på løsninger som kombinerer investeringsstøtte og lån til nye anlegg. I Sverige og Danmark har de ved hjelp av målrettede ordninger de siste årene klart å etablere fungerende biogassmarkeder. Vi bør derfor lære av våre naboland og endre dagens ordninger slik at vi kan kutte utslipp, øke energiproduksjonen og skape arbeidsplasser.

Nødvendige tiltak for å akselerere biogass

  1. Et virkemiddelapparat som prioriterer økt biogassproduksjon, eksempelvis et nytt program for storskala utrulling av kjent teknologi. Gjerne gjennom Bionova.
  2. Forutsigbare støtteordninger som kombinerer investeringsstøtte og lån i hele verdikjeden til nye anlegg. Rammen må være minst 300 millioner kroner for 2024.
  3. En garanti fra regjeringen om at dagens veibruksavgift og mulighet for fritak/redusert pris i bompenger for biogass videreføres til minst 2035.
  4. Oppfylle Stortingsvedtaket av 10. juni 2022 om at biogass skal sidestilles med el og hydrogen.
Følgende organisasjoner står bak notatet: Samfunnsbedriftene, Biogass Norge. Avfall Norge, Norsk Vann, Sjømat Norge, Norges Lastebileierforbund, Biomarint forum, Biogass Oslofjord, Energigass Norge, Norges Bondelag og Grønt Lantransportprogram.
Last ned notatet

Les mer om

Pia Farstad von Hall
Bilde av Pia Farstad von Hall. Foto: Jill Johannessen.
Direktør for samfunnskontakt
971 00 904
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern