Søk

Klimatoppmøtet i Dubai:

Klimatoppmøtet er viktig, men vi må handle lokalt!

Selfie med Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
KLIMATOPPMØTE: Utenriksminister Espen Barth Eide, statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen deltar på klimatoppmøtet i Dubai. Foto: Espen Barth Eide
Publisert:
6. desember 2023

Klimatoppmøtet i Dubai er i gang, og verdens ledere diskuterer hvordan de kan begrense oppvarmingen. Norske ledere må innse at den viktigste jobben skjer ute i kommunene.

Av
Administrerende direktør Øivind Brevik
Bærekraftsjef Jill Johannessen
Sammen med 200 andre land har Norge forpliktet seg til å kutte nesten alle utslipp innen 2050 for å redusere global oppvarming. Her hjemme har Klimautvalget understreket at vi må handle raskt. Det er snart bare seks år før vi skal ha redusert utslippene med 55 prosent i forhold til 1990. Vi ligger langt bak dette målet, og har faktisk bare kuttet snaut fem prosent. Selv om vi har ambisiøse mål, er vi bare i startgropen av en nødvendig grønn omstilling. Gapet mellom ambisjon og handling svekker troverdigheten vår.
Regjeringen må innse at nøkkelen til omstilling ligger her hjemme. En helhetlig plan med kraftfulle tiltak er avgjørende for å håndtere klima- og naturkrisen – i en verden der tilgang på elektrisk kraft og areal er viktige begrensninger.

Energi, transport og sirkulær økonomi

Lokale energiselskaper spiller en avgjørende rolle. Vi trenger brede politiske forlik om forutsigbare rammevilkår og fornuftige skattebetingelser. Politikerne har sagt vi skal ha “mer av alt raskere” men det gjøres ikke nødvendige endringer for at vi skal kunne bygge ut nett eller produksjon i det tempoet som kreves for å klare elektrifiseringen av samfunnet. Det er norske kommuner og lokalsamfunn som har stått for utbyggingen av fornybar energi i Norge. Det må vi ta vare på. I dag eies 67 % av vindkraftverk av utenlandske selskaper Det er en utvikling vi må snu for at kommuner og lokalsamfunn skal ta større del i verdiskapingen.
Transport står for en betydelig del av Norges klimagassutslipp, og over halvparten kommer fra veitrafikk. Prognoser viser en betydelig økning i veitransporten de neste årene – særlig godstransport – noe som utfordrer målet om netto nullutslipp innen 2050. I dag fokuserer Nasjonal transportplan (NTP) for mye på veiutbygging, og for lite på å flytte gods til lavutslippstransport. Regjeringen må ta grep og gjøre klima og natur til selve rammen rundt NTP. Det betyr økt satsing på investeringer som begrenser naturinngrep og øker energieffektiviteten. Her har sjøveien klare fordeler, og havnene må rustes opp i tråd med utviklingen.
Norge henger etter i omstillingen til en mer sirkulær økonomi. I dag blir knappe 2,4 prosent av ressursene gjenbrukt i kretsløpet. De kommunale avfallsbedriftene står sentralt og får stadig strengere krav til ombruk og utsortering av materialer. Det er bra med ambisjoner om at mer ressurser skal gå tilbake i produksjon av nye produkter, men det vil kreve milliardinvesteringer i infrastruktur. Det finnes en støtteordning for miljøvennlige havner. Selv om ordningen ikke er tilstrekkelig viser det at det bør være mulig å etablere støtteordning for avfallsbransjen for å støtte Norges overgang til en mer sirkulær økonomi.

Lokal innsats

Innsatsen fra kommuner og kommunale selskaper har stor betydning for om vi får til en varig omstilling og lykkes med klimamålene. De har mange viktige roller, enten det er som samfunnsutviklere, tilretteleggere for lokalt næringsliv, innkjøpere, eller som eiere innen for eksempel energi, transport og avfall. Vi er glade for at budsjettforhandlingene er kommet frem til at Klimasats videreføres, som i praksis er den eneste støtteordning for kommunale klimatiltak. Den har hjulpet kommuner til både å kutte klimagassutslipp og bidratt til økt aksept for nye løsninger i lokalsamfunn.
Det er viktig at statsminister Jonas Gahr Støre er på klimamøtet i Dubai og forteller om våre ambisjoner. Men det er viktigere at han innser at våre klimautfordringer må løses lokalt. Vi ønsker en åpen og bred debatt om hvordan kommunene og deres virksomheter kan spille en sterkere rolle i den grønne omstillingen og hvordan sentrale myndigheter kan støtte dem på veien. Deres innsats er avgjørende for Norges mulighet til å lykkes i omstillingen.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Kommunal Rapport.)

Les mer om

Jill Johannessen
Bilde av Jill Johannessen. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Fagsjef for bærekraft
959 65 398
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern