Søk

Høringssvar Energikommisjonens rapport

- Nå kreves det omlegging i politikken

Styremedlem i Samfunnsbedriftene Energi, Gudrun Rollefsen, var del av Energikommisjonen. Her sammen med direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi, dagen rapporten ble overrakt til departementet. Foto: Mona Adolfsen
|
Publisert:
2. mai 2023

Samfunnsbedriftene Energi har sendt inn høringssvar på Energikommisjonens rapport, der vi ser at kommisjonen også har inkludert noen av våre forslag. Nå venter vi at regjeringen ser på en nasjonal energiplan og forskuttering av nett.

Energikommisjonen har satt ambisiøse og tydelig mål for kraftproduksjon og energisparing innen 2030. Den er imidlertid langt i fra like tydelig på hvordan disse skal nås.
For måloppnåelse mener Samfunnsbedriftene Energi at det kreves en tydelig omlegging av dagens politikk. Vi kommer tilbake til konkrete innspill for dette.
Generelt er Samfunnsbedriftene Energi fornøyde med retningen, og at vi har fått gjennomslag for flere av våre innspill som å:
  1. gjennomgå nettreguleringen på alle nettnivåer
  2. forenkle konsesjonsprosesser og øke bruk av «fast track»
  3. etablere kriterier for prioritert tilknytning
  4. gi nettselskapene anledning til å redusere kravet til N-1
  5. opprette nasjonalt kompetansesenter innen energi, til støtte for kommunene

Trenger et taktskifte

Samfunnsbedriftene Energi er helt enige med kommisjonen i at det er behov for et taktskifte, og at det må komme raskt.
Det er et uomtvistelig faktum at kraftforbruket vil øke kraftig frem mot 2030, selv om det er usikkert hvor stor økningen vil bli. Det må derfor settes inn tiltak for energisparing, men ikke minst legges til rette for at kraftproduksjonen kan øke raskt i årene fremover.
Energikommisjonen har satt som mål å nå 40 TWh ny kraftproduksjon og 20 TWh i energisparing, for å kunne dekke opp forventet forbruk og samtidig ha noe kraftoverskudd innen 2030.
Det er et ambisiøst mål som vil bli krevende å nå, men det er nødvendig for å nå de nasjonale mål vi har satt for fornybarsamfunnet.

Må ha tydelig plan

Vi savner imidlertid en enda tydeligere plan på hvordan og hvor vi skal få ulik fornybar produksjon på plass, sammen med en forsering av nettutbygging.
Dette påpeker vi i punktet om nasjonal energiplan. Man må tørre å ta konkrete valg. Det forventer vi at regjeringen og Stortinget nå vil følge opp.
Dette er oppsummert hvilke punkter vi har spilt inn til Olje- og energidepartementet i forbindelse med rapporten til Energikommisjonen:
  • Nasjonal energiplan
Kommisjonen selv nevner behov for en helhetlig plan for energieffektivisering og rapportering til Stortinget om utvikling i landene rundt. I tillegg har Statnett lagt frem sine områdeplaner, samt at det finnes en rekke andre planer for både produksjon, nett og forbruk. Dette må sees i sammenheng og vi foreslår derfor en nasjonal energiplan.
  • Forskuttering av nett
Vi har i dag en rekke kjente flaskehalser i nettet og det mangler mye overføringskapasitet i forhold til forventet framtidig forbruk. Skal vi få alt på plass før 2030, må nettselskapene få muligheter og incentiver til å forsere nettutbyggingen.
  • Kraftproduksjon
Vi trenger økt kraftproduksjon og det bør tilrettelegges for alle aktuelle typer produksjon selv om det ikke er åpenbart i dag hva som vil være den beste løsningen på lang sikt. Myndighetene må være forutsigbare på rammebetingelser, både når det gjelder skatt, eventuelle subsidier og utbyggingsmuligheter. Dette inkluderer også tilstrekkelig betaling til kommuner for de byrdene som innbyggerne der får som følge av kraftutbygging.
  • Saksbehandling
Det må sikres tilstrekkelig saksbehandlingskapasitet, samt rutiner for raskest mulig behandling av alle søknader. Kriterier for prioritering av kunder må også på plass.
  • Markedsutforming
Utviklingen bør så langt det er mulig være markedsstyrt.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern