Søk

«Konkurranse på like vilkår» mellom kommunale og private

Regjeringen foreslår bransjevis gjennomgang for å sikre lik konkurranse

Iselin Nybø i halvfigur.
I den pågående ESA-saken om «konkurranse på like vikår» ser ikke næringsminister Iselin Nybø noe behov for nye regler som rammer alle bransjer blindt. (Foto - Øyvinn Myge/NFD)
|
Publisert:
14. mai 2021

Samfunnsbedriftene er fornøyd med at regjeringen i et brev til ESA nå foreslår en sektorvis tilnærming for å sikre at kommuner/kommunalt eide bedrifter og private konkurrerer på like vilkår.

I et brev til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) datert den 3. mai slår norske myndigheter fast at de ønsker å ta en sektorvis tilnærming til ESA-saken om «konkurranse på like vilkår».
I brevet slår regjeringen også fast at man vil undersøke om det er behov for å regulere enkelte bransjer for å sikre at de driver i tråd med statsstøtteregelverket. Havner, parkering, bredbånd og avfallshåndtering nevnes som eksempler.
I 2015 påpekte ESA at kommunenes skattefritak og kommunens ubegrensede garanti (at en kommune ikke kan slås konkurs) kan gi kommuner/kommunalt eide bedrifter økonomiske fordeler i konkurransen med private. ESA ba derfor norske myndigheter vurdere å innføre en plikt til å skille ut slik virksomhet i selskaper som betaler skatt og kan gå konkurs.
Regjeringen har siden 2015 utredet saken grundig gjennom rapporter både fra det såkalte «Hjelmeng-utvalget» og av Oslo Economics. Nå er endelig regjeringens syn på saken offentliggjort gjennom Nærings- og fiskeridepartementets brev av 3. mai 2021 til ESA.

Norge ønsker ikke generelt skille

Departementets mener at den tilnærmingen som ESA har lagt opp til, der det foreslås å lage generelle regler om separate regnskap og skatteplikt, eller generelle krav om utskilling, ikke er hensiktsmessig.
Hovedargumentet imot ESAs tilnærming er at utredningene viser at omfanget av denne type aktivitet i kommunal sektor er mindre enn tidligere antatt. Regjeringen understreker også at det offentlige allerede i stor grad har innrettet seg på en slik måte at man ikke driver i strid med statsstøttereglene.
- Blant annet ser vi at mye av denne aktiviteten er knyttet til sektorer som allerede er regulert for å tilpasse seg kravene i EØS-retten, og at større økonomisk aktivitet ofte er utskilt i selskaper som betaler skatt og kan gå konkurs, sier næringsminister Iselin Nybø.
Det vises også til at mye av den økonomiske aktiviteten som det offentlige står bak er av begrenset størrelse og at den ikke påvirker samhandelen mellom EØS-landene. Når samhandelen ikke påvirkes, gjelder heller ikke EØS-reglene om offentlig støtte.
Regjeringen foreslår derfor ikke en generell regulering av skatteplikt eller krav om separate regnskap, men ønsker i stedet en sektorvis gjennomgang med sikte på regulering av de aktivitetene og sektorene der det er behov.

Vil se nærmere på enkeltbransjer

Norske myndigheter anerkjenner i sitt brev til ESA at enkelte sektorer bør undersøkes nærmere og at det kan være behov for å regulere noen av disse for å sikre at de driver i tråd med statsstøtteregelverket. I brevet til ESA nevnes spesifikt havner, parkering, bredbånd og avfallshåndtering som eksempler på slike sektorer.
Samfunnsbedriftene er fornøyd med en sektorvis tilnærming slik norske myndigheter foreslår i sitt brev til ESA. Samfunnsbedriftene har underveis i prosessen understreket at innføring av generelle, sektorovergripende tiltak som omfatter all økonomisk innebærer en risiko for at man «skyter spurv med kanon», og at reglene ikke vil stå i samsvar med størrelsen på problemet. En slik tilnærming vil også kunne ramme mindre aktiviteter og tjenester som tilbys av kommuner og/eller kommunalt eide selskaper ved at de administrative kostnadene øker, og deretter i verste fall at gode tilbud til innbyggerne legges ned. Dette vil igjen kunne føre til et samlet sett dårligere tjenestetilbud til landets innbyggere og en dårlig utnyttelse av det offentliges restkapasitet.
Det gjenstår nå å se hvordan ESA stiller seg til regjeringens forslag og hvordan den sektorvise gjennomgangen eventuelt slår ut for Samfunnsbedriftenes medlemmer. Samfunnsbedriftene vil følge saken tett.

Les mer om

ESA-saken om «konkurranse på like vilkår

Regjeringens pressemelding og brev til ESA
Rapport fra Hjelmengutvalget
Rapportene fra Oslo Economics:
Utredning av samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet.
Delrapport 1: Kartlegging av omfanget av økonomisk aktivitet i offentlig sektor.
Delrapport 2 (hovedrapport): Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern