Søk

Ny arkivlov på høring:

Rigid «arkivplikt» må ikke få svekke selskapenes effektivitet

Kvinner som er gjennom permer i bokhylle.
Dersom kommunale selskaper pålegges for mange oppgaver, blir det vanskeligere for kommunene å organisere tjenestene sine på en effektiv måte. (Foto: Samfunnsbedriftene)
|
Publisert:
4. mars 2022

Nye krav til arkivering for kommunalt eide bedrifter må bare innføres ved et reelt behov. Og gevinstene må overgå kostnadene. Samfunnsbedriftene har levert høringssvar om forslag til ny arkivlov.

I NOU 2019: 9 ble det foreslått at arkivloven skulle ha samme virkeområde som offentleglova. Da måtte svært mange av våre medlemsbedrifter, og alle IKS, følge arkivloven. I tillegg skulle reglene skjerpes.
Samfunnsbedriftene var kritiske til dette forslaget av flere grunner. En plikt til å føre arkiv ville gi en stor merkostnad for mange av disse selskapene, blant annet med tanke på systemer, administrasjon og kompetanse. Dessuten blir mye av den viktigste dokumentasjonen bevart hos eierkommunene, eller ivaretatt på en annen egnet måte.
For selskap som er selvstendige rettssubjekt, bør det derfor være innholdet i dokumentasjonen, og ikke organisasjonsformen, som avgjør om man må følge arkivloven eller ei.

Når vil ny arkivlov gjelde for selskaper?

Samfunnsbedriftene oppfatter forslaget slik at kommunale selskaper som AS, IKS eller SA kan bli omfattet av hele eller deler av arkivloven. Det vil gjelde i følgende tilfeller:
  • I saker der selskapet treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrifter
  • Der selskapet etter særlov skal følge arkivloven
  • Der det følger av forskrift med hjemmel i arkivloven § 2 tredje ledd
  • Dersom eierkommunen(-e) vedtar at selskapet skal følge arkivloven
I vårt høringssvar påpeker vi at eierkommunene allerede bevarer mye av den relevante selskapsdokumentasjonen, i tråd med annet regelverk.
Det er viktig å ikke svekke kommunens mulighet til å organisere tjenestene sine på en effektiv måte ved å pålegge selskapene for mange oppgaver. Mange mindre kommuner har behov for å utføre deler av sine tjenester ved interkommunale samarbeid.

Mange små vil trolig slite

Det er alt flere småkommuner som har utfordringer med å skaffe arkivfaglig kompetanse. Og dette problemet vill trolig øke.
Arkivplikt bør på denne bakgrunn kun innføres for kommunale selskaper dersom det gir en dokumentasjonsmessig merverdi.
I vårt høringssvar tar vi også til orde for å vurdere om kommuner skal kunne gi interkommunale arkivselskap rett til å treffe vedtak om innsyn i deponert kommunalt arkivmateriale.
Last ned Samfunnsbedriftenes høringssvar

Les mer om

Arkivloven

Arkivloven skal sikre at man tar vare på arkiv som har stor verdi med tanke på kultur, forskning og dokumentasjon, slik at disse er tilgjengelige for ettertiden.
I høringsnotatet foreslås det at arkivloven skal ha et litt større virkeområde enn i dag. I tillegg til å gjelde for staten, kommunene og fylkeskommunene, skal arkivloven også gjelde for andre «i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift.»
Samfunnsbedriftene la vekt på at man i høringsrunden bør synliggjøre fordelene med å innføre arkivplikt versus hensynene som kan tale mot å innføre en slik plikt.
Last ned Samfunnsbedriftenes høringssvar

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern