Søk

Vedtekter for Samfunnsbedriftene

Logosymbol for Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
10. juli 2023

Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 16. april 2020, sist revidert i generalforsamling 8. juni 2023.

§ 1 Foreningens navn og formål

1.1 Foreningens navn er Samfunnsbedriftene.
1.2 Samfunnsbedriftene er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta og fremme medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske spørsmål.

§ 2 Foreningens styrende organer

Samfunnsbedriftene styres av følgende organer:
Årsmøtet for Samfunnsbedriftene, heretter benevnt Årsmøtet.
Styret for Samfunnsbedriftene, heretter benevnt Styret.
Årsmøter for bransjene, heretter benevnt Bransjeårsmøte.
Styrer for bransjene, heretter benevnt Bransjestyret.

§ 3 Medlemskap

3.1 Bedrifter med kommunalt eierskap og bedrifter som leverer tjenester innen offentlig sektor kan tas opp som medlemmer etter godkjenning av styret, eller ved delegering til administrerende direktør i Samfunnsbedriftene. Medlemskapet omfatter også deltakelse i Samfunnsbedriftenes tariffellesskap. Styret kan gjøre unntak fra deltakelse i dette for bedrifter som er tilknyttet annet tariffellesskap.
Medlemskapet regnes fra den dato bedriften godkjennes som medlem.
3.2 Inn- og utmelding i Samfunnsbedriftene skjer skriftlig.
3.3 Utmelding av Samfunnsbedriftene kan bare skje med virkning fra den gjeldende tariffavtales utløpsdato. Den skriftlige utmeldingen må være Samfunnsbedriftene i hende innen: 1. juni året før tariffavtalens utløp.
Medlemmer som ikke deltar i Samfunnsbedriftenes tariffellesskap, kan skriftlig si opp medlemskapet med et års varsel.
3.4 Medlemmene er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter og de vedtak og avtaler som, i henhold til disse, treffes av de styrende organer i Samfunnsbedriftene.
3.5 Medlemmene er forpliktet til å gi Samfunnsbedriftene opplysninger som er nødvendig for å ivareta medlemmenes interesser.
Ved innmeldingen er bedriften forpliktet til å gi opplysninger om tariffavtaler som den er part i.
3.6 Styret kan vedta at medlemmer som opptrer i strid med vedtektene for Samfunnsbedriftene, skal ekskluderes eller nektes bistand.
3.7 Medlemmer som har meldt seg ut, kan ikke reise krav på noen del av Samfunnsbedriftene sine aktiva.

§ 4 Kontingent

4.1 Årsmøtet fastsetter prinsippene for medlemmenes kontingent. Mindre endringer og endringer for enkelte bransjer, for en tidsbegrenset periode, kan i særlige tilfeller foretas av Styret. Regulering av kontingentsatsene foretas av Styret.
4.2 Medlem som melder seg ut, plikter å betale kontingent inntil de tariffavtaler medlemmet er bundet av, løper ut.

§ 5 Valg til styrende organer i Samfunnsbedriftene

5.1 Samfunnsbedriftenes tillitsvalgte skal representere medlemmene og må være ansatt eller styremedlem i en medlemsbedrift.
5.2 Medlemmer av Styret som representerer virksomhet som ikke er bundet av Samfunnsbedriftenes tariffavtaler, deltar ikke i behandling av tariffavtalesaker.
5.3 Ved alle valg foretatt av Samfunnsbedriftenes organer, skal det legges vekt på å oppnå en sammensetning som gjenspeiler mangfoldet i medlemsmassen og som sikrer riktig kompetanse i styrende organer.
Hvert kjønn skal være representert med minst 40 %.
5.4 Styret som velges av Årsmøtet, skal ha 7-10 medlemmer med 3 varamedlemmer valgt i rekke. Første varamedlem har møterett i Styret med tale- og forslagsrett.
5.5 Valgperioden er 2 år Dersom et medlem fratrer Styret i løpet av valgperioden, trer første varamedlem inn som fast medlem fram til valg av nytt medlem kan gjennomføres.
Tillitsvalgte som ikke lenger er valgbare, fratrer sine tillitsverv.

§ 6 Årsmøtet

6.1 Årsmøtet er Samfunnsbedriftenes øverste myndighet. Årsmøtet består av en representant fra hver av medlemsbedriftene.
6.2 Ordinært Årsmøte avholdes hvert år innen 30. juni. Styret skal varsle medlemmene om tidspunktet for ordinært Årsmøte senest 2 måneder før Årsmøtet.
Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være Samfunnsbedriftene i hende senest 1 måned før møtet.
Dagsorden og saksdokumenter sendes medlemmene senest 14 dager før Årsmøtet.
Årsmøtet kan holdes ved fysisk møte eller gjennomføres digitalt. Samtlige medlemmer skal gis mulighet til å delta på egnet måte. Varsel og innkalling med sakspapirer sendes elektronisk.
6.3 Medlemmene kan på Årsmøtet være representert ved en person med skriftlig fullmakt.
6.4 Årsmøtet velger møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
6.5 Det ordinære Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Styrets årsberetning og regnskap
b) Vedtekter for Samfunnsbedriftene
c) Prinsipper for bedriftsmedlemmenes kontingent
d) Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse
e) Øvrige saker som Styret legger frem
f) Godtgjøring til representantene i Styret og Bransjestyrene.
- Valgkomiteen for Samfunnsbedriftene utarbeider og foreslår godtgjøring/godtgjøringsreglement for Samfunnsbedriftene.
g) Valg av:
- leder til Styret
- nestleder til Styret
- øvrige medlemmer og varamedlemmer til Styretvalgkomite, jf. vedtektenes § 8.
6.6 Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen med mindre samtlige tilstedeværende representanter samtykker.
6.7 Hvert medlem har én stemme pluss ytterligere en stemme for hver kr. 50.000,- innbetalt kontingent for året før Årsmøtet avholdes. Intet medlem kan ha mer enn 1/3 av det stemmetall som er representert.
6.8 Ekstraordinært Årsmøte kan avholdes når Styret finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært Årsmøte kan avholdes ved fysisk møte eller digitalt. Innkalling til ekstraordinært Årsmøte skal skje med minimum 14 dagers varsel. Dagsorden og saksdokumenter sendes medlemmene senest 7 dager før Årsmøtet.
6.9 Forslag til endring av vedtektene for Samfunnsbedriftene vedtas av Årsmøtet med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§ 7 Styret i Samfunnsbedriftene

7.1 Styret leder foreningen i samsvar med foreningens vedtekter og Årsmøtets beslutninger.
7.2 Styret skal arbeide for å fremme medlemmenes interessepolitiske og arbeidsgiverfaglige interesser og ivareta Samfunnsbedriftenes virksomhet og økonomi.
7.3 Styret ansetter foreningens administrerende direktør og fastsetter eventuelt instruks for stillingen. Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse og representerer foreningen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.
7.4 Styret skal:
a) Sørge for en hensiktsmessig organisering av Samfunnsbedriftenes virksomhet, herunder opprette bransjestyrer når størrelse og økonomi tilsier dette. Næringspolitisk arbeid finansieres ved bransjespesifikk kontingent.
b) Opprette og gi mandat til øvrige utvalg, prosjektgrupper osv. som man finner nødvendig.
c) Fastsette Samfunnsbedriftenes kontingent og budsjett.
d) Ha ansvar for utvikling av avtalestrukturen for medlemmene samt vedta forhandlingsmandat. For forhandlinger om hovedavtalen vil dette skje i samarbeid med KS.
e) Velge representant med vararepresentant for bedriftsmedlemmene til følgende organer i KS: Hovedstyret, Landstinget, Landsstyret og Fylkesstyrer. Leder av Samfunnsbedriftenes Styre, med nestleder som varamedlem er Samfunnsbedriftenes representant i KS Hovedstyre.
f) Avgi uttalelser i saker som skal behandles i KS sine styrende organer.
g) Tolke vedtektene for Samfunnsbedriftene.
h) Ha ansvar for samarbeidet med KS sammen med administrerende direktør.
7.5 Styret møter når leder finner det nødvendig, eller når 3 av Styrets medlemmer forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede. I Styret har hvert medlem én stemme. Avstemning skjer skriftlig hvis noen av medlemmene forlanger det. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
7.6 Dagsorden og dokumenter skal sendes Styrets medlemmer senest 1 uke før møtet. Innkalling og saksdokumenter kan sendes elektronisk.
Det skal føres protokoll fra møter i Styret.
7.7 Styret vedtar instruks for Styrets arbeid.

§ 8 Bransjestyrene

8.1 Bransjestyrene er opprettet av Styret for å ivareta en medlemsgruppes særinteresser i arbeidsgiver- og/eller interessepolitiske spørsmål. Bransjestyrene har beslutningsmyndighet i faglige og interessepolitiske spørsmål som gjelder egen bransje. Bransjestyrene skal arbeide for en best mulig kontakt og kommunikasjon mellom de virksomheter de representerer og Samfunnsbedriftene.
8.2 Bransjestyrene skal:
a) Arbeide for interessene til de medlemmer som Bransjestyret representerer, overvåke utviklingen i saker som gjelder disse medlemmenes interesser, og støtte Samfunnsbedriftenes arbeid med verving av nye medlemmer.
b) Arbeide for at medlemmene får best mulige rammebetingelser både når det gjelder avtaleverk og interesse- og næringspolitiske saker.
c) Utvikle og ivareta Samfunnsbedriftenes kontakt med de organisasjoner som arbeider med bedriftenes faglige interesser.
d) Avholde årsmøter for bransjene innen 30. juni.
e) Medlemmene skal varsles om tidspunktet for Bransjeårsmøtet senest 2 måneder før Bransjeårsmøtet avholdes.
f) Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet i Bransjeårsmøtet må være Samfunnsbedriftene i hende senest 1 måned før møtet.
g) Dagsorden og saksdokumenter sendes medlemmene senest 14 dager før Bransjeårsmøtet.
Varsel og innkalling med sakspapirer sendes elektronisk.
h) Bransjeårsmøtene kan holdes ved fysisk møte eller gjennomføres digitalt. Medlemmene skal gis mulighet til å delta på egnet måte.
8.3 Sammensetning og forretningsorden:
a) Bransjestyrene skal ha 5 medlemmer med 3 varamedlemmer i rekke.
b) Valgperioden er 2 år. Dersom et medlem fratrer Bransjestyret i løpet av valgperioden, trer første varamedlem inn som fast medlem fram til valg av nytt medlem kan gjennomføres.
c) Bransjestyret møter når Bransjestyrets leder finner det nødvendig eller når minst halvparten av Bransjestyrets medlemmer forlanger det. Bransjestyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede. I Bransjestyret har hvert av medlemmene én stemme. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
d) Det skal føres protokoll fra møter i Bransjestyret. Protokollen skal sendes Bransjestyrets medlemmer og varamedlemmer, samt Styret for Samfunnsbedriftene.

§ 9 Valgkomiteer

9.1 Årsmøtet velger en valgkomite med 3 medlemmer og 1 varamedlem.
Årsmøtet velger også valgkomiteens leder og nestleder.
Bransjeårsmøtene velger egne valgkomiteer med 3 medlemmer og 1 varamedlem.
9.2 Valgkomiteene skal sammensettes slik at foreningens og medlemsbedriftenes felles interesser blir ivaretatt.
9.3 Valgperioden er 2 år. Gjenvalg til valgkomitéen kan skje tre ganger. Dersom et medlem fratrer valgkomitéen i løpet av valgperioden, trer varamedlemmet inn som fast medlem.
9.4 Medlemmer av Styret, Bransjestyrene og ledelsen i Samfunnsbedriftene kan ikke være medlem av valgkomitéene.
9.5 Valgkomitéen for Styret skal foreslå kandidater til Årsmøtets valg til følgende tillitsverv:
- Styrets medlemmer og varamedlemmer
- Styrets leder og nestleder
- Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer
- Valgkomiteens leder og nestleder
9.6 Valgkomiteen for Styret skal foreslå godtgjørelsessatser for medlemmer i Styret, i Bransjestyrene og i valgkomiteen.
9.7 Valgkomitéene for Bransjestyrene skal avgi innstilling til Bransjeårsmøtets valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Bransjestyret, og til valgkomitéen.
9.7 Styret fastsetter instruks for valgkomiteene.

§ 10 Revisor

10.1 Samfunnsbedriftene skal ha en statsautorisert revisor som velges av Årsmøtet.
10.2 Revisors godtgjørelse godkjennes av Årsmøtet.

§ 11 Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten

11.1 Årsmøtet vedtar egne vedtekter for foreningens arbeidsgivervirksomhet under hensyntagen til bestemmelsene i samarbeidsavtalen med KS inngått i desember 2013, revidert i juni 2019 (Samarbeidsavtalen).
11.2. Endring av vedtektene for arbeidsgivervirksomheten foretas av Årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning

12.1 Årsmøtet treffer vedtak om oppløsning av Samfunnsbedriftene med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Forslag om oppløsning må være meldt skriftlig til medlemmene senest 2 måneder før Årsmøtet.
12.2 Ved oppløsning skal foreningens midler disponeres etter nærmere vedtak av Årsmøtet.

Les mer om

Last ned

Vedtekter for Samfunnsbedriftene
Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten i Samfunnsbedriftene

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern