Veileder for kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall

Ekspander alle / Skjul alle
Veileder til kommuner som vil innføre rutiner for å gi samtykke til innsamling av husholdningsavfall

Kommunen har plikt til å håndtere alt husholdningsavfall. Forurensningslovens §30 presiserer at ingen må samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke.
Mange private aktører tilbyr ulike henteordninger direkte til private husholdninger, og i de fleste tilfeller supplerer de kommunenes eget tilbud. Derfor ønsker mange kommuner å tillate denne muligheten. Gjennom å gi kommunalt samtykke til aktører som samler inn husholdningsavfall, oppfylles kravet i forurensningsloven. Det er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven å gi et slikt samtykke, eller gi avslag.

Denne veilederen skal vise hva kommunen må gjøre for å ta i bruk et verktøy som gjør det enkelt å håndtere dette samtykket.

Veilederen og det digitale verktøyet for samtykke er utviklet av KS og KS Bedrift i samarbeid med utvalgte kommuner og kommunalt eide avfallsselskaper.

I henhold til forurensningsloven § 30 har kommunen ansvar for håndtering av husholdningsavfall. Ingen må samle inn dette avfallet uten kommunens samtykke. Hvorfor er denne bestemmelsen blitt så aktuell?
Avfallsmarkedet er i endring. Det siste tiåret har det dukket det opp stadig flere aktører som vil ha en del av de verdifulle avfallsressursene. Det gjelder avfallet som har en verdi, og som innbyggerne betaler for å bli kvitt – utover renovasjonsgebyret.

 • Containerutleie, sekkeutleie – typisk ved oppussing, loftsrydding.
 • Avfallstaxi og andre som bringer avfall fra hjemmet til kommunens returpunkter og gjenvinningsstasjoner.
 • Matvarer leveres på døren og tar med panteflasker og annen emballasje i retur. Panteflaskene er ikke kommunens ansvar, men emballasjen er det.
 • Lapp i postkassen: «Sett ut klær i en sekk, så henter vi på onsdag.»

Fremtidige scenarier som krever at kommunen håndterer husholdningsavfallet annerledes enn i dag

 • I fremtiden ser vi for oss førerløse biler som har faste stoppesteder hvor avfall hentes.
 • Kommunene må være forberedt på endringer, og dette verktøyet vil bidra til adapsjon parallelt. Det vil kunne komme en tid der postkassen hjemme blir mye større fordi den skal ta imot mange varer, og avfall kan hentes og tas med av de som likevel er på veien.
 • Droner kan hente og bringe, og er kanskje særlig aktuelle i avfallsinnsamling i spredtbygde strøk der det er ineffektivt å kjøre ens ærend, eller på tider der det passer dårlig å kjøre med bil i tettbygde strøk.
 • Vi forventer også flere «klikk og hent»-løsninger skreddersydd for den enkelte husholdning som vil bli kvitt avfall når og hvor det passer dem best.
 • Som lokal forurensningsmyndighet skal kommunen sikre miljøriktig håndtering av alt husholdningsavfall, inkludert grovavfallet.
 • Plikt til å levere statistikk for hvordan husholdningsavfallet sorteres og behandles.
 • Plikt til å sikre økt materialgjenvinning og ombruk
 • Samfunnsansvarlig håndtering (inkl. sosial dumping, villfyllinger, ulovlig avfallseksport)
 • Effektiv bruk av anlegg og utstyr (investeringer for fellesskapet gjort på bakgrunn av estimerte avfallsmengder som kommunen har ansvar for)
 • Det verdifulle grovavfallet er mest interessant for private aktører som samler inn. På den annen side, er det dette avfallet som bidrar til å holde kostnadene for husholdningene nede på grunn av videresalg. Gebyret vil øke om disse verdiene tas ut av husholdningsavfallet.

I utgangspunktet har alle private som samler inn avfall fra husholdningene en plikt til å innhente samtykke fra kommunen. Likevel har praksisen over mange år, vært at få eller ingen aktører har søkt. Stortinget har nylig bestemt at kommunene selv kan velge om de vil hente inn samtykke for containerutleie fra godkjente avfallsselskaper, men øvrig innsamling omfattes fortsatt av kravet til å innhente samtykke. Kommunene har dermed en plikt til å følge opp, og de kan velge å gi samtykke med eller uten kriterier.

Det aktuelle lovverket er lov om forurensning, kap. 5 Om avfall, § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. Der står det bl.a. «Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall». Krav om samtykke skal ikke berøre innbyggerne, dette er kun en avtale mellom kommunen og den enkelte private aktøren som samler inn husholdningsavfall.

Kostnadene er knyttet til ulike områder:

 • Håndtere søknaden og saksbehandle den (ofte kundetorg, eller det interkommunale avfallsselskapet). Vi antar 0-20 søknader/år. Samtykke kan gis for flere år ad gangen. Prosjektet ser på muligheten for forenklet søknad ved fornyelse.
 • Motta årlige rapporter og avstemme mot samtykket som er gitt til den enkelte aktøren.
 • Tilsyn (kan samordnes med annet tilsyn)
 • Utadrettet og målrettet informasjon til aktuelle aktører. Inkl. tilrettelegging av nettsider etter oppskriften i denne veilederen (IT- og kommunikasjonsavdeling)
 • Utvikle egne kriterier om kommunen ønsker det (engangsjobb fra fagfolk i avfallsselskap eller teknisk enhet). Eks. på kriterier kan være at avfallet skal leveres kommunens eget anlegg, mengder fordelt på avfallsfraksjoner eller annet. Se nærmere nedenfor i forslag til kriterier som er vedlagt.
  De kommunene som ønsker å integrere løsningen med egne fagsystemer kan velge dette, men til egen kostnad.

Faktisk kostnad vil variere. Med inntil 5 søknader antar vi denne fordelingen:

 • Kundetorg eller fagavdeling som behandler søknadene: 5 timer + 5 timer med oppfølging ved ufullstendig utfylte søknader.
 • IT-avdeling: 2 timer (uten integrering mot egne fagsystemer)
 • Oppfølging av rapportering og tilsyn: 5 timer (ved tilsyn samtidig med annet tilsyn)

Forurensningsloven står over renovasjonsforskrifter, og kommunen behøver ikke vedta noe særskilt for å ta lovbestemmelsen aktivt i bruk. Om lokal renovasjonsforskrift har lagt inn en tekst som kan gå på tvers av dette punktet så foreslår vi at dere justerer forskriften. Ta kontakt med KS (kommunene) eller KS Bedrift (avfallsselskapene) om dere trenger bistand.

Kommunen må bestemme om denne oppgaven skal gjøres i egenregi, eller om oppgaven delegeres til et kommunalt avfallsselskap. Er alle oppgaver knyttet til innsamling av husholdningsavfall allerede delegert til avfallsselskapet, er dette nærliggende at dette også en oppgave for dem. Send derfor hele veilederen og oppgaven til avfallsselskapet.

Kriterier for å få samtykke må lages. På denne siden ser du et forslag til kriterier som trolig vil passe alle. Kommunen må selv vurdere om de vil legge inn kriterier i renovasjonsforskriften eller om kriteriene kan være utenfor forskriften. Har dere revidering av forskrifter på gang, er disse kriteriene aktuelle å ta med. En politisk behandling vil sikre bevisstgjøring og forankring. Dere vet selv hvordan arbeidsdelingen og prosessene mellom kommune, avfallsselskap, representantskap og kommunestyrer er hos dere.

Dersom kommunen ønsker at avfall skal leveres til kommunens egne anlegg må dette inn i kriteriene.

Kommunen må ha en nettside – en såkalt landingsside - som inneholder all informasjon søkeren trenger. I denne veilederen finner du eksempel på hvilken tekst den bør ha.
De som legger ut informasjonen på nettsidene må også vite hvor søknadene skal havne, for eksempel som epost til en postmottak-adresse. Er dere kjent med SvarINN og SvarUT, vil denne søknaden kunne håndteres som SvarINN.

Kommunen må følge opp sine avtaler, slik er det også med samtykker til innsamling av husholdningsavfall. Det er viktig å vite at den som har fått samtykke samler inn avfall i henhold til kriteriene, og at de rapporterer nødvendige tall/data tilbake til kommunen.

Tips! Tilsyn ute hos bedriften kan ofte samkjøres med andre tilsyn. Det er effektiv bruk av ressursene.

Dersom avvik og brudd på kriteriene oppdages må dere ta stilling til om det bør føre til advarsler, sanksjoner eller i verste fall anmeldelse for lovbrudd.

Rapporteringen bør dekke behovene kommunen har. Data som gir unødig mye arbeid uten klar nytte bør unngås. Søknadsskjemaet i denne digitale løsningen har lagt seg på et minimum av den informasjonen som trengs for at kommunen skal ivareta sitt ansvar.

I arbeidet med denne løsningen ble det vurdert om rapporteringen fra aktører med samtykke kunne gjøres ett sted, smidig og enkelt og digitalt. Det er mulig, men er ikke del av prosjektet på dette tidspunktet.

Søknadsskjemaet - slik det er i dag - er en første versjon. Underveis i prosjektet har vi valgt å begrense oss til et skjema som gir nødvendig informasjon, men ikke mer. Det er konkurranseutsatte bedrifter som skal søke, og vi ber ikke om mer informasjon enn at kommunen kan utføre sin plikt.

Med tiden er det aktuelt å utvikle denne løsningen. Et av ønskene er å lage en mulighet for rapportering gjennom dette verktøyet. Et annet ønske er at alle offentlige registre kan fungere sømløst inn i skjemaet. Dette er noen av innspillene vi gjerne tar med videre, men som ikke er med i denne første versjonen.

Prosjektet har dratt nytte av Oslo kommunes erfaringer og ressurser med såkalt «datadrevet veiledet dialog». Inntil videre ligger løsningen på Oslo kommunes nettsider, med deres designprofil. Det vil bli endret etter hvert.

Dette digitale søknadskjemaet er en første start på en enkel og ubyråkratisk håndtering av kommunens ansvar når den vil gi samtykke private aktører som ønsker å samle inn husholdningsavfall. Ved slutten av 2018 skal denne løsningen evalueres første gang. Vi vil innhente erfaringer og innspill fra alle kommuner og avfallsselskaper som bruker løsningen. Det er fullt mulig – og ønskelig – å få tilbakemeldinger underveis. Send til KS Bedrift.