Arbeidsavtale - krediter Rawpixel.jpg
En arbeidsavtale skal inneholde alle de opplysningene som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. (Foto: Rawpixel).
Mal for arbeidsavtale

Hva må med i en arbeidsavtale?

Ansettelse • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Alle ansatte, uavhengig av stillingsbrøk eller varighet av ansettelsen, har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Det er arbeidsgivers plikt å lage et utkast til arbeidsavtale som den ansatte får tid til å vurdere.

Arbeidsavtalen skal inneholde alle de opplysningene som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Hva som er av vesentlig betydning vil variere for ulike arbeidsforhold - dette må arbeidsgiver derfor vurdere særskilt for hver ansatt.

Arbeidsavtalen er et av de viktigste verktøyene arbeidsgiver har for å regulere rammene for ansettelsen. Det er derfor svært viktig å være bevisst på hvordan avtalen utformes.

Skal forebygge konflikter

Formålet med arbeidsavtalen er at den skal være konfliktforebyggende og konfliktløsende. Den skal være med å styre arbeidsforholdet og den skal formalisere arbeidsforholdet.

Hvis arbeidsforholdet skal vare mindre enn én måned, må avtalen inngås umiddelbart. For ekstrahjelp/timevikarer kan man inngå rammeavtaler som avklarer hvordan arbeidsforhold oppstår (per telefon) og hvilke betingelser som gjelder. På den måten slipper man å inngå ny arbeidsavtale for hver nye vakt/arbeidsperiode.

Dersom arbeidsforholdets varighet er på mer enn én måned, skal den skrives så snart som mulig og senest én måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Samtidig oppstiller arbeidsmiljøloven § 14-6 nr.1 minimumskrav til innholdet. Arbeidsgiver må være oppmerksom på at en for spesifikk regulering (utover minimumskravene), for eksempel ved konkret angivelse av bestemte arbeidsoppgaver, begrenser muligheten for ensidig justering ved behov senere (begrenser styringsretten).

Minimumskrav

Følgende minimumskrav må være regulert i arbeidsavtalen:

- hvem er partene i arbeidsavtalen (hvem er arbeidsgiver og hvem er ansatt)
- arbeidsstedet (bruk gjerne begreper som «for tiden ansatt ved ..»)
- beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
- tidspunktet for tiltredelse (praktisk betydning i forhold til oppsigelsesfrister, rett til sykepenger, rett til fast ansettelse)
- forventet varighet (dersom arbeidsforholdet er midlertidig)
- eventuelle prøvetidsbestemmelser
- rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
- oppsigelsesfrister
- lønn og eventuelle tillegg/godtgjøringer som ikke inngår i lønnen
- lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid, og eventuelt avtale om særlig arbeidstidsordninger
- lengde av pauser
- opplysninger om tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

I tillegg er det en rekke forhold man bør vurdere å ta med i arbeidskontrakten.

Prøvetid anbefales

Prøvetid må avtales skriftlig og lengden må oppgis. Prøvetid kan ikke avtales for lengre periode enn seks måneder, men kan forlenges dersom arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, jamfør arbeidsmiljøloven § 15-6.

Forlengelsen kan være tilsvarende lengden av fraværet i prøvetiden. Det er også en forutsetning at muligheten for forlengelse er skriftlig avtalt med arbeidstakeren ved ansettelse og den ansatte må få beskjed før utløp av prøvetiden at prøvetiden forlenges.

Konkurranseforbud

Et konkurranseforbud er en forpliktelse bedriften pålegger en ansatt til å ikke drive, ta ansettelser, eller yte annen mulig form for bistand for virksomheter som er engasjert innenfor en nærmere avgrenset området i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet.

I vurderingen av hvorvidt en slik forpliktelse er urimelig mot den enkelte, vil det bli tillagt vekt hvilken betydning det får for partene at klausulen opprettholdes.

Et konkurranseforbud kan ha en maksimal varighet på to år. Bedriften betaler en viss godtgjørelse så lenge konkurranseforbudet består. En ansatt som kvier seg for å inngå en slik avtale må regne med at dette vil kunne ha følger for karrièremulighetene i bedriften. 

Taushetsplikt bør med

Arbeidsavtalen bør inneholde opplysninger om at arbeidstakeren har taushetsplikt. En slik taushetsplikt gjelder det arbeidstakeren får kjennskap til gjennom jobben, samt opplysninger og kunnskap om arbeidsstedet.

I en arbeidsavtale bør man også vurdere å ta med et punkt om bierverv. Dette innebærer ofte prosedyreregler om at slike erverv skal godkjennes av arbeidsgiver. 

Man bør også vurdere et punkt om lønnstrekk, slik at arbeidsgiver har adgang til trekk i lønn ved feil lønnsutbetaling. 

Forslag til arbeidsavtale

Her finner du et forslag til arbeidsavtale