Oppdragstaker eller arbeidstaker?

Arbeidstid • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Personer som er tilknyttet en virksomhet er vanligvis arbeidstakere i faste arbeidsforhold. Det hender likevel at bedrifter knytter til seg folk for kortere tidsrom for forefallende arbeid eller for å løse et bestemt problem. 

Midlertidige ansettelser i henhold til ulike bestemmelser i arbeidsmiljølovens § 14-9 er nok mest benyttet ved slike behov.

Men å knytte til seg midlertidig arbeidshjelp ved å sette ut oppgaver på oppdrag og overlate til oppdragstakere å ta disse oppgavene er også i ferd med å bli vanlig. Mange oppdragstakere opererer som enkeltmannsforetak.

Det kan i slike tilfeller oppstå spørsmål om den aktuelle kontrakten kan betegnes som en oppdragsavtale eller om det i realiteten er en arbeidsavtale.

Slike spørsmål har vært gjengangere i rettsapparatet, og på bakgrunn av rettspraksis synes bl.a. følgende forhold å bli tillagt vekt:

  • Når den som skal utføre arbeidet, har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning, anses det som et arbeidsforhold.

  • Plikt til å underordne seg arbeidsgivers ledelse og kontroll av arbeidet tilsier at det er et arbeidsforhold.

  • Arbeidsgiveren (i motsetning til oppdragsgiveren) stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse.

  • Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet. Når det er tilfelle, tyder det på et arbeidstakerforhold.

  • Arbeidstakere får vederlag i en eller annen form for lønn, mens oppdragstakere fakturerer bedriften.

  • Når tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med bestemte frister, indikerer det et arbeidsforhold.

  • Dersom det beregnes feriepenger og foretas skattetrekk i vederlaget, trekker det i retning av et arbeidstakerforhold. At det svares merverdiavgift på tjeneste fra selvstendig næringsdrivende, indikerer at det foreligger et oppdragstakerforhold.

  • Dersom det er avtalt gjensidig oppsigelsesfrist, kan det indikere at partene har ment å avtale et arbeidstakerforhold.

KS Bedrift mener det er viktig at bedriftene ved behov for å få utført oppgaver på midlertidig basis er nøye med å ta i betraktning det som er nevnt ovenfor, dersom det å benytte oppdragstakere er aktuelt.