Søk

Endringer i lover og forskrifter fra 2024:

Disse lovene og forskriftene ble endret 1. januar

En formelt antrukket kvinne og en formelt antrukket mann sitter ved et bord og leser hver sin tekst.
En rekke lovendringer som berører Samfunnsbedriftenes medlemmer, trådte i kraft 1. januar. Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash / Getty Images
|
Publisert:
2. januar 2024

Flere endringer i lover og forskrifter trådte i kraft 1. januar 2024. Her finner du en oversikt over de mest relevante endringene for medlemmer av Samfunnsbedriftene.

Denne artikkelen tar for seg endringer av lover og forskrifter på fire områder. For det første endres regelverket for offentlige anskaffelser, blant annet med nye klima- og miljøkrav.
For det andre endres IKS-loven, blant annet ved at det nå i hovedsak kreves åpne representantskapsmøter.
For det tredje blir arbeidsmiljøloven styrket og presisert. Foretak som er del av et konsern, får blant annet større ansvar ved nedbemanninger i konsernet. Til sist er det noen endringer innen skatter og avgifter.
Denne oversikten er ikke uttømmende. Se faktaboks for å finne lenke til en fullstendig oversikt.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye klima- og miljøkrav
Når et offentligrettslig organ gjør et innkjøp etter regelverket for offentlige anskaffelser, skal klima- og miljøhensyn heretter vektes med minimum 30 prosent.
Hvis det er klart at det gir en bedre virkning, kan vekting erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Dette må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (etter «følg eller forklar-prinsippet»).
Det nye kravet gjelder ikke dersom anskaffelsen har et uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning. Et slikt unntak må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).
Les vår artikkel: Klima og miljø skal vektes minst 30%
Forskrift om endring av anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften
Seriøst arbeidsliv
Fra 1. januar gjelder strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygg- og anleggsnæringen. Dette skal forhindre at arbeidstakere utnyttes. Arbeidslivskriminalitet kan også utkonkurrere seriøse bedrifter.
De nye bestemmelsene er en del av den såkalte Norgesmodellen – en pakke med tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
En offentlig oppdragsgiver skal nå kreve at tilbyderen følger reglene om obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort. Oppdragsgiver skal også kontrollere at reglene følges.
I «byggherreforskriften» er det nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt for å ivareta HMS og sikkerhet. Offentlig oppdragsgiver skal nå stille kontraktsvilkår om dette.
Forskrift om endring i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)
Tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

IKS-LOVEN

Nye krav om åpne møter
Alle IKS som omfattes av offentlighetsloven, må som utgangspunkt holde åpne representantskapsmøter. Om møtet skal lukkes, kreves det begrunnelse og lovhjemmel.
I kjølvannet av denne lovendringen dukker det opp mange spørsmål om hvordan man rent praktisk skal gå frem. Lær mer om dette temaet på vårt webinar den 31. januar:
Webinar om åpne representantskapsmøter i IKS
Styret i et IKS kan fortsatt avholde lukkede møter, på linje med AS og andre kommunalt eide selskaper. Styremedlemmer – som kan ha et personlig ansvar for beslutningene – vil altså fortsatt kunne behandle saker bak lukkede dører.
Lovendringen balanserer offentlighetens behov for åpne diskusjoner i representantskapet og styrets ansvar for å ivareta selskapets interesser på styremøtene.
Endringer innen økonomi
Også på økonomiområdet er det nye bestemmelser i IKS-loven. Økonomibestemmelsene er nå samstemte med kommuneloven av 2018, og flere av dem har fått endringer av språklig art.
En ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for IKS har nå trått i kraft. Det blir nye frister for å levere årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning.
Les vår artikkel om endringene av IKS-loven
Kommunal- og distriktsdepartementet sendte 7. september 2023 brev til alle IKS. I brevet orienteres det om nye regler for interkommunale selskaper og endringer i IKS-loven.
Brev om nye regler for interkommunale selskaper

ARBEIDSMILJØLOVEN

Trakassering
Fra og med 1. januar 2023 er arbeidsmiljøloven endret på flere punkter. Det presiseres nå at arbeidsmiljølovens vern mot trakassering også omfatter et vern mot seksuell trakassering.
Det innføres også nye definisjoner av trakassering og seksuell trakassering. I tillegg presiseres verneombudets oppgaver når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø.
Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (trakassering) - Lovdata
Begrepet «arbeidstaker»
Flere endringer i arbeidsmiljøloven har nå trått i kraft. Loven får en tydeligere definisjon av hva som er en arbeidstaker, og med det en klarere avgrensing mot selvstendige oppdragstakere.
Det innføres også en ny regel om at arbeidstakerforhold skal legges til grunn med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det er snakk om et oppdragsforhold.
Retten til fast ansettelse styrkes slik at alle midlertidig ansatte får rett til fast stilling etter tre år, uansett hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.
Arbeidsgiversgiveransvar i konsern
Enkelte arbeidsgiverplikter knyttet til nedbemanning gjelder nå for alle foretak som er del av et konsern.
Før en bedrift eller et foretak kan nedbemanne, må man kartlegge om det finnes annet passende arbeid. Om man ikke finner slikt arbeid i egen virksomhet, må foretak som er del av et konsern undersøke om andre foretak i samme konsern har passende arbeid.
En kommune regnes nå også som «morforetak» for bedrifter den har bestemmende innflytelse over. Det kan for eksempel være ved eierskap på mer enn 50 prosent.
Ved en nedbemanning skal de som har mistet jobben på nærmere vilkår gis fortrinnsrett til ny stilling som de er kvalifisert til også i andre foretak i samme konsern. I tillegg innføres det regler om informasjon og drøfting.
Vernetjeneste og arbeidsmiljøarbeid
Også de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljøarbeid endres. Terskelen for å opprette et arbeidsmiljøutvalg, er nå på 30 ansatte. Virksomheter med fem eller færre ansatte kan avtale å ikke ha verneombud.
Arbeidsgiver skal drøfte bruken av deltid, midlertidige ansettelser og innleie med de ansatte dersom en av partene krever det. Drøftingsplikten gjelder også bruken av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter.
Lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern)
Prop. 14 L (2022–2023): Endringer i arbeidsmiljøloven mv.

SKATT OG AVGIFTER

Ekstra arbeidsgiveravgift
Innslagspunktet for den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften heves fra 750.000 til 850.000 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2024.
Prop. 1 LS (2023-2024) pkt. 5.1
Innst. 3 S (2023-2024) pkt. 5.1
Differensiert arbeidsgiveravgift - fribeløpet
Fribeløpet i arbeidsgiveravgiften økes fra 500.000 til 850.000 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2024.
Prop. 1 LS (2023–2024) pkt. 5.2
Innst. 3 S (2023-2024) pkt. 5.2
Avskrivningssats for elvarebiler
Den forhøyede satsen for avskrivning av elvarebiler oppheves. Endringen gjelder fra og med 1. januar 2024.
Prop. 1 LS (2023–2024) pkt. 5.4
Innst. 4 L (2023–2024) pkt. 7.2
Grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler
Grensen for direkte utgiftsføring av kostnad til erverv av driftsmidler økes fra 15.000 kroner til 30.000 kroner. Det samme gjelder grensen for avskrivning av rest på saldo.
Endringene gjelder fra og med 1. januar 2024.
Prop. 1 LS (2023–2024) pkt. 5.3
Innst. 4 L (2023–2024) pkt. 7.1
Særskilt fradrag og trinnskatt i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms
Finnmarksfradraget økes fra 20.550 kroner til 30.000 kroner. Den særskilte trinnskattesatsen for trinn 3 i tiltakssonen oppheves, slik at satsen og innslagspunktet for trinn 3 blir lik som i resten av landet.
Trinn 3 i tiltakssonen får derfor en sats på 13,6 prosent med innslagspunkt på 670.000 kroner. Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Les mer om

Endringer av lover og forskrifter

På regjeringen.no finner du en fullstendig oversikt over endringer i lover og forskrifter.
Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern