Søk

Norge har akseptert ESAs avgjørelse:

Ikke lenger enerett på kommunalt næringsavfall

To personer foran avfall på en søppeldynge.
Samfunnsbedriftene mener det er på tide å harmonisere norske avfallsregler med EU. Bildet er fra Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL). Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
8. april 2024

Det er ikke lenger mulig å tildele enerett på kommunalt næringsavfall. – Det er på høy tid å harmonisere avfallsreglene med EU, sier Agnete B. Sommerset i Samfunnsbedriftene.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har sendt brev til samtlige kommuner der de skriver at man ikke lenger kan benytte enerettsunntaket for å tildele kontrakter til interkommunale selskaper eller andre rettssubjekter for håndtering av kommunalt næringsavfall. Departementet mener at kommunene må gjøre dette som offentlig anskaffelse, i egenregi eller i utvidet egenregi (se faktaboks).

Klaget til ESA i 2015

Saken startet med at Norsk Industri sendte en klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i 2015. De mener at norske kommuner ikke kan bruke enerett som grunnlag for tildeling av kontrakter for håndtering av kommunens eget næringsavfall (for eksempel fra skoler barnehager, sykehjem osv.) uten anbudskonkurranse.
Norsk Industri mener en slik praksis er i strid med anskaffelsesregelverket, og fører til at det ikke er konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private aktører.
Nå har ESA kommet fram til at tildeling av enerett for håndtering av kommunalt næringsavfall er i strid med anskaffelsesreglene i EØS-avtalen. Norge har akseptert ESAs standpunkt, og har derfor sendt ut det omtalte brevet til alle landets kommuner.
– Vi har en særnorsk splitting av ansvar for avfall i vårt regelverk, som er gjort avhengig av hvor avfallet kommer fra; husholdninger eller næringsliv. Etter forurensningsloven har kommunene derfor et mer begrenset ansvar for kommunalt næringsavfall enn de har for husholdningsavfall, sier juridisk direktør Agnete B. Sommerset i Samfunnsbedriftene.
– Vilkårene i anskaffelsesregelverket er derfor ikke oppfylt for å tildele kontrakter for kommunalt næringsavfall gjennom enerettsunntaket.

Andre løsninger

Sommerset mener at den beste løsningen ville være å harmonisere reglene med EU, ved at kommunene får ansvar for alt husholdningsliknende avfall.
– Mens vi venter på en slik endring, må kommunene finne andre løsninger for å håndtere dette avfallet. Det kan skje gjennom offentlige anskaffelser, i egenregi eller i utvidet egenregi.
– Kommunene kan fortsatt overlate håndteringen av eget næringsavfall til rettssubjekter utenfor egen organisasjon uten anbud, herunder til interkommunale selskaper, sier hun.
– Forutsetningen er at de eier eller kontrollerer disse selskapene selv eller sammen med andre kommuner, og at de oppfyller vilkårene anskaffelsesregelverket stiller for dette. Det er dette som kalles utvidet egenregi.

Utfordringer

Selv om det finnes alternative løsninger for å håndtere det kommunale næringsavfallet, er det ikke løsninger som vil være gode for alle.
– Kommuner som ikke oppfyller kravene til utvidet egenregi, må nå legge håndtering av kommunens næringsavfall ut på anbud. Flere steder i landet er det liten interesse blant private tilbydere for denne type oppdrag. Avfallsmengdene blir rett og slett for små, sier Sommerset.
– Der nabokommunens avfallsanlegg tidligere har blitt tildelt kontrakt på bakgrunn av en enerett, må anlegget nå delta i en konkurranse med andre aktører for tilgang til avfallet. Det øker usikkerheten rundt tilgang til avfall, noe som igjen får konsekvenser for investeringer i anlegg. 

Ulike regler for likt avfall

Samfunnsbedriftene har jevnlig påpekt overfor norske myndigheter at det er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt å harmonisere norske regler med EU.
– Effektiv avfallshåndtering krever volum. Da er det en utfordring at Norge – i motsetning til EU – har splittet ansvaret for avfall fra husholdningene og helt identisk avfall fra næringsliv og offentlige institusjoner. Dette gir for små volum til å skape økonomi i løsninger for økt utnyttelse av avfallet, sier Sommerset.
– Det er mange kommuner som ikke har anlegg som møter myndighetenes krav til utsortering og gjenvinning. Da har flere valgt en løsning hvor de har tildelt avfallshåndtering til en kommune som har slike anlegg. Det har gitt forutsigbarhet i volum av avfall som forsvarer investeringen.
Sommerset sier at kravene til kildesortering er et vesentlig poeng.
– For å nå målene om reduserte mengder til forbrenning og økt materialgjenvinning, må det stilles like krav til sortering av like typer avfall – uavhengig om det er husholdninger, kommunale institusjoner/virksomheter eller næringsliv som genererer avfallet.

Også bra for private

Norsk Industri har vært opptatt av at direktetildeling gjennom enerett er ulovlig, fordi det ikke sikrer en konkurranse om avfallsoppdrag på like vilkår. De har imidlertid ikke vært høyt på banen i å kreve harmonisering med EUs regler.
– Men private aktører vil også ha nytte av en harmonisering med EUs fordeling av ansvar mellom næringsliv og kommuner, sier Sommerset.
– Dersom kommunene får ansvar for alt husholdningslignende avfall, uavhengig av hvor avfallet oppstår, vil de ha valget mellom å håndtere dette selv eller sette det ut på anbud.
– Dersom kommunen setter avfallshåndteringen ut på anbud, vil det derfor gjelde vesentlig større avfallsvolum enn i dag, ettersom en eventuell kontrakt vil inkludere både kommunens eget avfall og avfall av samme type fra næringslivet i kommunen. Da kan private aktører konkurrere om store kontrakter i stedet for å konkurrere om mindre kontrakter med den enkelte private virksomhet.
Samfunnsbedriftene mener derfor at en harmonisering med EUs regler vil være den mest rasjonelle løsningen for å oppfylle stadig mer krevende målsettinger om økt materialgjenvinning og ombruk – både for kommunen og for de private avfallsaktørene.

Les mer om

Fakta

Offentlig anskaffelser
brukes om kjøp av varer og tjenester til statsetater, kommuner og offentlig kontrollerte foretak. Begrepet refererer til EØS-regelverket, og er regulert i Lov om offentlige anskaffelser.
Egenregi
brukes om oppgaver virksomheten utfører med egne ansatte. Kjernetjenester og forvaltningsoppgaver utføres gjerne i egenregi. Det kan også være tjenester til sårbare brukere, der man ønsker å beholde instruksjonsmyndigheten overfor ansatte for å kunne reagere raskt, blant annet endre tjenestekvaliteten.
Utvidet egenregi
brukes når kommunen velger å produsere tjenester i egenregi, men organiserer virksomheten i et kommunalt foretak eller aksjeselskap. En kommune må oppfylle tre vilkår for å kunne gjøre dette:
  1. Kontroll: Kommunen må ha samme kontroll med tilbyderen som den har med egen virksomhet.
  2. Kapital: Private aktører kan ikke ha eierandeler i foretaket.
  3. Aktivitet: Den som utfører tjenesten må utføre mer enn 80 prosent av sin aktivitet for kommunen eller virksomheter som kommunen kontrollerer.
Enerettsunntaket
brukes når man går til direkte anskaffelse av en tjeneste uten at den legges ut på anbud. Tildelingen av enerett kan utelukkende skje til en annen offentlig oppdragsgiver. Et sentralt hensyn bak enerettsunntaket er at det må dreie seg om tjenester som en offentlig oppdragsgiver bør ha hånd om fordi det foreligger særlige behov. Eneretten må være klar og avgrenset og framgå av en kunngjort lov, forskrift eller administrativt vedtak.
(Kilder: anskaffelser.no, snl.no)

Lenker

Last ned brevet som ESA sendte til KLD i september 2023
Last ned svarbrevet som KLD sendte ESA i mars 2024
Last ned brevet som KLD sendte til alle norske kommuner i mars 2024
Les mer om avfallsregelverket i EU
Agnete B. Sommerset
Bilde av Agnete B. Sommerset. Foto: Jill Johannessen
Juridisk direktør
992 47 988
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern