Søk

Felles brev til regjering og storting:

Vil ha mer klimatilpasning og forebygging av naturskade

Oversiktsbilde over landskap med flom.
Behovet for flom- og skredsikring er stort, og tilskuddene til forebyggende tiltak og størrelsen på fagmiljøene må økes betraktelig, skriver KS, Samfunnsbedriftene og seks andre organisasjoner til regjering og storting. Bildet er fra flommen i Nesbyen i 2018. Foto: NVE.
|
Publisert:
16. oktober 2023

Samfunnsbedriftene og KS har sammen med seks andre organisasjoner bedt regjering og storting om å satse mer på klimatilpasning og forebygging av naturskade.

Brevet er skrevet av KS, Samfunnsbedriftene, Finans Norge, Naturviterne, Norges Bondelag, Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening og Rådgivende Ingeniørers Forening.
– Klimaendringene rammer Norge med økt risiko for liv og helse, tap av matproduksjon og skader på infrastruktur og eiendom. Dette påvirker næringsvirksomhet og verdiskapning. For å tilpasse oss klimaendringene, er vi nødt til å prioritere og trappe opp det forebyggende arbeidet, mener organisasjonene.
De skriver videre:
Etter ekstremværet «Hans» i høst har forsikringsselskaper hittil registrert 10.000 skader på bygninger, innbo og tomter. Foreløpige anslåtte kostnader er rundt 1.8 milliarder kroner.
I tillegg kommer skade på matproduksjon, infrastruktur, skog og statlige bygg. De store samfunnsøkonomiske kostnadene viser hvor viktig det er å verne om samfunnskritiske ressurser som elver, vassdrag og matjord.

Trenger flom- og skredsikring

Forebygging er en viktig del av svaret på utfordringene klimaendringene medfører. Behovet for flom- og skredsikring i Norge er imidlertid stort. For å lykkes i arbeidet med å skape et klimarobust samfunn må derfor tilskuddene til forebyggende tiltak og størrelsen på fagmiljøene økes betraktelig.
I 2021 anslo Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) etterslep på rundt 85 milliarder kroner for å sikre eksisterende bebyggelse mot naturskade. Tempoet på det forebyggende arbeidet må økes og det er viktig å forebygge der den samfunnsøkonomiske gevinsten er størst.
Gjerdrumutvalget la til grunn i NOU 2022:3 at de samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene ville utgjøre ca. halvparten av de 85 milliarder kronene. Utvalget foreslo derfor å øke de årlige bevilgningene til NVE fra dagens 300 millioner til 1,5 milliarder kroner for å sikre eksisterende bebyggelse mot naturfare.

Klare roller og ansvar

En forutsetning for å sikre trygge lokalsamfunn, er klarhet i roller og ansvar. Det er nødvendig med god samhandling på tvers av etater, kommuner og stat. Tilgjengelige data må utnyttes bedre for arealplanlegging og prioritering av sikringstiltak.
NVE har tidligere pekt på at det over tid er behov for å bygge opp kompetanse og kapasitet i NVE, blant annet mer til arealplanoppfølging og veiledning i tiltaksanalyser. Knyttet til NVEs regionkontorer, vil dette også være et viktig bidrag til kommunenes tilgang på relevant kompetanse og økt kapasitet i arealplanleggingen.
Kompetanse er avgjørende for å hindre at byggetiltak blir planlagt og iverksatt i utsatte områder. Det er også nødvendig med tilstrekkelig faglig kapasitet for å få gjennomført nødvendige sikringstiltak.
Vi ber regjeringen og Stortinget om midler til en opptrappingsplan for styrking av statens fagmiljøer innen forebygging av naturskade og klimatilpasning i statsbudsjettet for 2024. Det er behov for økte midler til NVEs arbeid med flom- og skredsikring, en styrking av ressurser og kompetanse hos NVE og økt støtte til arbeidet med klimatilpasning i norske kommuner.
Last ned brevet her

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern