foto - ontonic : unsplash.jpg
Foto: Ontonic/Unsplash

Standardavtale for rettigheter til grunn og luftledningsanlegg

Standardavtaler • Energi

 

Her finner du standardavtale for rettigheter til grunn og luftledningsanlegg.

Avtalene er grundig revidert i 2020-21. 

Avtalen erstatter tidligere standardavtale "Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftlinjer" er inngått med Norges Skogeierforening og Norges Bondelag.

Kontaktperson:
Asle Strand, 466 50 888, asle.strand@samfunnsbedriftene.no

Formålet med denne veilederen er å gi utfyllende informasjon og knytte kommentarer til
Grunneieravtale Kabelanlegg. Avtalen er egnet til å kunne brukes uavhengig av spenningsnivå, og overfor alle typer
eiendommer. Avtalen vil i første omgang komme til anvendelse på nye anlegg. I forbindelse med endring
eller utvidelse av rettigheter kan det være en fordel for begge parter å få avtaleforholdet over
på en ny avtalemal. Eksempelvis kan avtalen også nyttes som mal ved behov for utvidelser
av byggeforbudsbeltet.

Avtale for luftledningsanlegg

Veileder til luftledningsanlegg

Avtale for frittstående nettstasjon

Veileder for frittstående nettstasjon

Standardavtale for jordkabel

Veileder til jordkabel

 

Gamle avtaler

Grunneieravtale

Rydding av grunn - vis hensyn!
I oppfølgingen av pålegg om rydding av linjer, ber vi våre medlemmer om å utvise skjønn og hensyn til grunneiernes rettigheter. Standardavtale, som vi har inngått med Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag, tar utgangspunkt i rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspentlinjer.

I flere tilfeller er det oppstått konflikt mellom grunneier og nettselskap, fordi tidligere avtale også hadde en henvisning til Standard tilknytningsavtale, som bl.a. berører forholdet til grunneier eller andre som disponerer rettigheter over en eiendom uten at disse er identisk med installasjonseier. Forholdet mellom nettselskapet og disse reguleres også av standard tilknytningsvilkår, når dette fremgår av den enkelte paragraf. Det betyr at nettselskap har benyttet samme prinsipper for rydding av lavspentlinjer, som for høyspent.