Rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» ble ferdigstilt i januar 2018. Dersom rapportens forslag blir gjennomført i norsk lov, vil det kunne få følger for flere av Samfunnsbedriftenes medlemmer.

Sommeren 2016 satte regjeringen ned en arbeidsgruppe som skulle utrede og vurdere konkurranseforholdene mellom offentlige og private virksomheter. Arbeidsgruppen «På like vilkår» leverte sin rapport til Nærings- og handelsdepartementet den 23. januar 2018.

Det var i 2015 at EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA påpekte at kommunenes skattefritak og kommunens ubegrensede garanti kan gi kommuner og kommunalt eide bedrifter økonomiske fordeler når de driver «økonomisk aktivitet» sammenlignet med privateide konkurrenter.

Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen «På like vilkår» har i stor grad fokusert på kommunesektoren, det vil si etater og kommunale foretak (KF). Men også fylkeskommunal og statlig virksomhet er vurdert.

 

Relevante artikler