Søk

Alt om statsbudsjettet 2024

Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre i halvfigur ved talerstoler.
NYTT BUDSJETT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la fram forslag til statsbudsjett for 2024 fredag 6. oktober. Foto: Celine Lyse Augdal / Finansdepartementet
|
Publisert:
6. oktober 2023

Fredag 6. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. På denne siden legger vi ut informasjon som er relevant for våre medlemmer.

Budsjettenigheten

– Bra at Klimasats-ordningen videreføres

Høringer i Stortinget

Energi- og miljøkomiteen: Øivind Brevik la fram Samfunnsbedriftenes overordnede innspill til statsbudsjett for 2024 for Stortingets energi- og miljøkomité.
Energi- og miljøkomiteen: Svein Kamfjord la fram Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs’ innspill til statsbudsjett for 2024 for Stortingets energi- og miljøkomité.
Energi- og miljøkomiteen: Truls Wickholm la fram Samfunnsbedriftene Energis innspill til statsbudsjett for 2024 for Stortingets energi- og miljøkomité.
Energi- og miljøkomiteen: Pia Farstad von Hall la fram Biogass Norges innspill til statsbudsjett for 2024 for Stortingets energi- og miljøkomité.
Utdannings- og forskningskomiteen: Administrerende direktør Øivind Brevik la fram Samfunnsbedriftenes innspill til statsbudsjett for 2024 for Stortingets utdannings- og forskningskomité.
Transport- og kommunikasjonskomiteen: Direktør Kjell-Olav Gammelsæter la fram Norske Havners innspill til forslag til statsbudsjett for 2024 for Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Klippet inneholder også Norske Havners svar på spørsmål fra Frank Edvard Sve (Frp) og Trond Helleland (H).
Transport- og kommunikasjonskomiteen: Direktør Truls Wickholm la fram Samfunnsbedriftene Energis innspill til forslag til statsbudsjett for 2024 for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.
Finanskomiteen: Administrerende direktør Øivind Brevik og direktør Truls Wickholm la fram Samfunnsbedriftenes innspill til forslag til statsbudsjett for 2024 for Stortingets finanskomité.
Arbeids- og sosialkomiteen: Administrerende direktør Øivind Brevik la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter på forslag til statsbudsjett for 2024 i Stortingets arbeids- og sosialkomité.
Næringskomiteen: Daglig leder Pia Farstad von Hall la fram Biogass Norges innspill til forslag til statsbudsjett for 2024 for Stortingets næringskomité.

Våre kommentarer til statsbudsjettet

Frykter varig ekstra arbeidsgivergift
BRANN: Sivil beredskap, nødnett og fagskole
ENERGI: Fortsatt langt frem
HAVN: Nøktern økning på kystbudsjettet 2024
AVFALL: Budsjettet styrker ikke kommunal avfallsbransje
ARBEIDSINKLUDERING: Vi må ha et mer offensivt budsjett
Her følger en oversikt over nyheter i statsbudsjettet som angår de ulike bransjene.

Arbeidsinkludering

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsmarknadstiltak og integrering med 770 millioner kroner i neste års budsjett. Økningen skal bidra til å inkludere flere i arbeidslivet. Blant tiltakene er en ungdomsgaranti, 500 nye varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), og tilrettelegging for fag- og yrkesopplæring til NAV-brukere. Les mer

Brann og redning

Vil utvikle fremtidens nødkommunikasjon
Regjeringen vil utvikle fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon i et nytt forprosjekt. – Neste kapittel i historien om et vendepunkt for norsk beredskap, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Les mer
100 millioner til sivil beredskap
Direktoratetet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blir styrket med snaue 100 millioner kroner til deltakelse i EUs ordning for sivil beredskap (UCPM).
Sluttfører fagskole for brann og redning
Det bevilges nær 53 millioner kroner for å sluttføre utbyggingen av ny fagskole for brann og redning i Tjeldsund.

Havn og kyst

Satser på infrastruktur langs kysten
Regjeringen vil styrke satsingen på tiltak innen kyst, fiskerihavner og farleder. I 2024 blir det startet tre store fiskerihavnetiltak i Troms og i Finnmark, i tillegg til to store farledstiltak i Vestland og Østfold. Prosjektene kommer i tillegg til en rekke andre tiltak Kystverket allerede er i gang med. I alt vil det bli brukt om lag 615 millioner kroner til store tiltak i fiskerihavner og utbetringar i farvannet. I tillegg går regjeringen inn for bygging av ytre molo i Vardø havn. Les mer
Effektive og miljøvennlige havner
Tilskuddsordningen effektive og miljøvennlige havner er foreslått økt med om lag 25 millioner kroner i 2024. Det betyr at ordningen vil være på vel 124 millioner kroner. I tillegg ligger det inne en fullmakt til å kunne bruke opptil 176 millioner kroner.
Større fiskerihavnetiltak
Det er foreslått å sette av om lag 115 millioner kroner til større fiskerihavnetiltak, og til å igangsette arbeid i følgende fiskerihavner:
  • Mehamn fiskerihavn i Gamvik kommune, Finnmark – ferdigstilles i 2025
  • Husøy fiskerihavn i Senja kommune, Troms – ferdigstilles i 2025
  • Kjøllefjord fiskerihavn i Lebesby kommune, - ferdigstilles 2026
Tilskudd til fiskerihavneanlegg
Det foreslås å bevilge 77,5 millioner kroner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Hensikten med ordningen er å stimulere til lokal og regional næringsutvikling. Det kan gis inntil 50 prosent samlet statlig tilskudd.

Energi og bredbånd

Vil avvikle høyprisbidrag
I budsjettet for 2024 foreslår regjeringen å avvikle høyprisbidraget på vind- og vannkraft fra og med 1. oktober 2023. – Høyprisbidraget, som ble ilagt de ekstraordinære inntektene til kraftprodusentene, bidro blant annet til å finansiere strømstøtten. Situasjonen vi sto overfor i fjor, er endret. Det forventes at strømprisene vil være lavere framover. Derfor foreslår regjeringen nå å avvikle høyprisbidraget allerede fra 1. oktober i år, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).
Justert grunnrente på vindkraft
Regjeringen legger fram et justert lovforslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024. Forslaget skal sikre fellesskapet en større andel av verdiene i vindkraftnæringen, heter det i en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen foreslår en effektiv skattesats på 35 prosent, og dette får virkning fra 1. januar 2024.
Mer til bredbånd
40 millioner kroner ekstra til bredbåndsutbygging. Bevilgningen blir da på totalt 400 millioner.
Styrket energiforvaltning
135 millioner til å styrke energiforvaltningen. 80 nye stillinger til NVE og Olje- og energidepartementet for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon.

Vann og avløp

Tilskudd til nitrogenrensing
Regjeringen har bevilget 12 millioner kroner til en tilskuddordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann i Oslofjorden. Det kan søkes om tilskudd for prosjekter knyttet til planlegging og/eller prosjektering av nitrogenfjerning ved avløpsanlegg, kompetanseheving om nitrogenfjerning og testing av eksisterende teknologi for nitrogenfjerning. Tilskuddsordningen skal bidra i arbeidet til å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløp innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Frist for å sende inn søknad er 1. desember 2023. Det er ikke mulig å sende inn søknad etter denne fristen.

Kompetanse og arbeidsliv

500 nye studieplasser til fagskolene
Regjeringen foreslår nær 23 millionar kroner til 500 nye studieplassar i høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene blir prioritert til utdanninger innen tekniske fag, helse- og velferdsfag og områder som er særlig viktige for det grønne skiftet. I tillegg foreslår regjeringen å styrke to tilskuddsordningar for fagskolene, både til driftsmidler og utviklingsmidler.
Trapper ned midlertidig arbeidsgiveravgift
Regjeringen foreslår å starte utfasing av den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye lønninger ved å heve innslagspunktet fra 750 000 til 850 000 kroner. Les mer
Styrker yrkesfag
Totalt 1,2 milliarder kroner til satsing på yrkesfag. Ordningen Fagbrev på jobb får en økning på drøyt 23 prosent, til 83,2 millioner. Totalt økes satsingen på yrkesfag med 200 millioner kroner, til 1,2 milliarder kroner.
Arbeidslivskriminalitet
Regjeringen foreslår å styrke arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet med 20 millioner kroner. Les mer
Kuntig intelligens
1 milliard kroner til forskning på kunstig intelligens over de neste fem årene.

Avfall og ressurs

Økt forbrenningsavgift
Regjeringen vil øke avgiften på forbrenning av avfall med 85,3 prosent neste år. Avgiftsøkningen innebærer at forbrenningsanleggene må betale 882 kroner for hvert tonn CO2 som slippes ut fra anleggene. Omregnet i avfallsmengde betyr det en avgift på 484 kroner per tonn som kastes i ovnen.

Annet

Vil gjøre offentlig pengebruk grønnere
Regjeringen har skjerpet kravene for offentlige anskaffelser, og fra 1. januar skal klima- og miljøhensyn som hovedregel vektes med minimum 30 prosent. Nå følger regjeringen opp i statsbudsjettet, og foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å heve kompetansen hos innkjøperne. Les mer
Én million til verdensarv i Alta
Regjeringen setter av én million kroner til til aktivitetspark ved Verdensarvsenter for bergkunst-Alta Museum.
1,6 milliardar kroner til nye digitaliseringstiltak i 2024
Regjeringen satser offensivt på digitalisering, og foreslår 1,6 milliarder kroner til nye tiltak i 2024. – De nye tiltakene vil legge til rette for forenkling og effektivisering i offentleg sektor, bedre offentlege tjenester til innbyggere og næringsliv og økt IT-sikkerhet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).
Momskompensasjon til frivillighet og idrett
Regjeringen prioriterer frivilligheten og foreslår de høyeste bevilgningene til momsordningene for frivillig sektor noen gang. Forslagene for 2024 legger opp til full momskompensasjon til frivillige organisasjoner og til lag og foreninger som bygger idrettsanlegg.
3,5 millioner kroner til Vest-Agder-museet
Bevilgningen skal gå til miljøsanering av brygger.
Tre millioner kroner til Vestfoldmuseene
Bevilgningen skal gå til herregården i Larvik.
1,2 milliarder kroner til havbrukskommuner
Havbrukskommuner får 1,2 milliarder i statsbudsjettet for 2024. Pengene kommer fra produksjonsavgiften som havbruksnæringen betaler. Utbetalingen kan bli høyere. Les mer

Våre forventninger til budsjettet

Mange organisasjoner legger fram sine krav og ønsker til statsbudsjettet i forkant av framleggelsen, og Samfunnsbedriftene er ikke noe unntak. Vi har blant annet kommentert det kommende budsjettet i følgende saker:
Arbeidsmarkedstiltak treffer feil
ENERGI: Forventer lavere kraftskatt
HAVN: - Havnene sitter på mye av løsningene næringslivet og miljøet trenger (Logistikk Inside - betalingsmur)
AVFALL: Forventer at pengene kommer på bordet (Avfallsbransjen - betalingsmur)
Samfunnsbedriftene er også sekretariat for Biogass Norge og Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK), og de har kommet med følgende utspill:
Biogass Norge: Håper på Bionova-løft (Biogassbransjen - betalingsmur)
NFKK: Hurtigbåtprisen må halveres

Les mer om

Slik vedtas statsbudsjettet

Fredag 6. oktober klokka 09.00 la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.
Nå skal de ulike komiteene og partigruppene på Stortinget jobbe videre med statsbudsjettet, og holde høringer i perioden 16. - 26. oktober. Det er Stortingets finanskomité som samordner arbeidet.
Siden vi har en mindretallsregjering, må Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandle med minst ett annet parti for å sikre flertall for budsjettet. Mest sannsynlig vil regjeringspartiene søke samarbeid med SV.
Budsjettforhandlinger starter i begynnelsen av november, og Finanskomitéen har en frist til 20. november for å avgi finansinnstillingen, slik at Stortinget kan behandle saken i den såkalte finansdebatten.
Behandlingen av finansinnstillingen ender med at de ulike områdene får en fast ramme for inntekter og utgifter. Deretter kan Stortingets komiteer kun foreta omdisponeringer innenfor denne rammen.
Alle budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember. Stortingets siste møtedag er 21. desember, og da må budsjettet være vedtatt.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern