Søk

Ny lov om offentlige anskaffelser:

Betydelig forenkling ved anskaffelser

Næringsminister Jan Christian Vestre, Samantha Tahir-Hafting og Halvard Haukeland Fredriksen i halvfigur som holder opp NOU-rapport.
Næringsminister Jan Christian Vestre (i midten) tok fredag imot forslag til ny lov om offentlige anskaffelser fra sekretariatsleder Samantha Tahir-Hafting og utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen. Foto: NFD
|
Publisert:
14. november 2023

Utvalg foreslår å heve innslagspunktet for offentlige anskaffelser fra 100.000 til 300.000 kroner. Samtidig foreslås det betydelige forenklinger for anskaffelser under EØS-terskelverdi.

Anskaffelsesutvalget leverte fredag 10. november sin første delrapport i NOU 2023: 26 med forslag til ny lov om offentlige anskaffelser.
Samfunnsbedriftene mener det er fornuftig at utvalget foreslår å heve innslagspunktet for når anskaffelsesreglene kommer til anvendelse fra 100.000 til 300.000 kroner og at det foreslås betydelige forenklinger for anskaffelser under EØS-terskelverdi.
Vi mener videre det er positivt at regelverket i større grad innrettes mot innovative og grønne anskaffelser, og at alle offentlige oppdragsgivere gjennom sine innkjøp skal bidra til oppnåelse av sentrale samfunnsmål om klima, miljø og bærekraft. Ivaretakelsen av andre ulike samfunnshensyn står også fortsatt sentralt og bestemmelsene om offentlig-offentlig samarbeid løftes inn i loven, men her foretas foreløpig ingen særlige endringer.
Det er i denne sammenheng viktig å være klar over at reglene for anskaffelser over EØS-terskelverdiene fastsettes gjennom EU-direktiver, og at det for denne delen er et mer begrenset handlingsrom til å foreta nasjonale endringer.
Se delutredning og høringsdokumenter

Bakgrunn

Regjeringen satte høsten 2022 ned et lovutvalg som skulle revidere anskaffelsesreglene. Lovutvalget fikk som mandat å foreta en gjennomgang av reglene og foreslå en ny struktur for regelverket, bidra til forenklinger, samt gå gjennom de samfunnshensyn som anskaffelsesreglene skal ivareta. Hensynet til miljø og klima for å sikre grønn omstilling skulle ivaretas.
KS Advokatene har deltatt med ett medlem i lovutvalget og administrerende direktør i VEAS AS har med sine perspektiver fra et kommunalt eid selskap deltatt i en referansegruppe som har bidratt med innspill og erfaringer til utvalget.
Se mandatet til Anskaffelsesutvalget

Våre innspill til lovarbeidet

Samfunnsbedriftene sendte i mai 2023 et lengre innspill til utvalget, der vi ut fra våre erfaringer med spørsmål og saker fra medlemsbedrifter gjennom flere år, pekte på flere forhold ved reglene som vi mente utvalget burde se på. Våre innspill trakk samlet sett i stor grad i retning av et mindre strengt og mer fleksibelt regelverk, særlig for anskaffelser under EØS-terskelverdi. Innspillene var blant annet følgende:
 1. Endre hovedstrukturen og fordelingen mellom lov og forskrifter
 2. Gjennomgå og avgrense samfunnshensyn i LOA
 3. Innføre felles og enklere regler for alle anskaffelser under EØS-terskelverdiene
 4. Tydeliggjøre adgangen til å velge lokale leverandører
 5. Klargjøre reglene om samarbeid i offentlig sektor
 6. Oppdatere reglene om tildeling av enerett
 7. Klargjøre adgangen til samordnede innkjøp (innkjøpssentraler/-samarbeid)
 8. Endre regler om avvisning ved formalfeil
Se vårt brev til lovutvalget

Overordnet om forslagene

Samfunnsbedriftene vil bruke tid på å sette oss grundigere inn i utvalgets forslag, men nedenfor følger noen hovedpunkter:
 1. Ny hovedlov om offentlige anskaffelser som vil regulere de aller fleste anskaffelser både over og under terskelverdiene i anskaffelsesdirektivet (2014/24/EU). Loven vil konsumere mye av dagens forskriftsverk for offentlige anskaffelser. Med dette vil loven bli den sentrale kilden i norsk rett for de forpliktelser som offentlige oppdragsgivere er underlagt, og for de korresponderende rettigheter som tilkommer leverandørene
 2. Innslagspunktet for ny anskaffelseslov heves fra 100 000 kroner til 300 000 kroner. Anskaffelser under denne terskelen reguleres etter utvalgets syn i tilstrekkelig grad av generelle forvaltningsrettslige regler, supplert med de interne retningslinjer som den enkelte oppdragsgiver måtte finne
 3. Betydelig forenkling av reglene for vare- og tjenesteanskaffelser under EØS-terskelverdi. Dette vil for kommuner og kommunalt eide selskaper gjelde anskaffelser med en verdi mellom 300 000 kroner og 2,2 millioner kroner. Utvalget mener offentlige oppdragsgivere bør få større frihet enn i dag til å innrette slike anskaffelser slik de selv finner formålstjenlig, så lenge oppdragsgiver sikrer at anskaffelsen skjer på markedsmessige vilkår og opptrer i samsvar med forvaltningsrettslige prinsipper.
 4. Regler om sentrale samfunnshensyn samles i et nytt kapittel 2 i loven. Dette vil synliggjøre hvilke samfunnshensyn som ligger til grunn for de ulike pliktene som pålegges oppdragsgiver og leverandører.
 5. Tydelige regler som fortsatt skal sikre ivaretakelsen av klima- og miljøhensyn i anskaffelsene, herunder synliggjøre bærekraft i lovens formålsbestemmelse og synliggjøre innovasjon som et viktig virkemiddel for grønn omstilling.
KS: Anskaffelsesutvalget har overlevert forslag til lovendringer

Frist i februar

NOU 2023:6 er nå publisert og på offentlig høring, med frist 10. februar 2024.
I mellomtiden vil lovutvalget arbeide videre med andre delrapport, som skal legges frem i mai 2024.
Samfunnsbedriftene planlegger å avgi høringssvar. Vi oppfordrer medlemsbedrifter til sette seg inn i forslagene og eventuelt sende egne høringssvar.
For spørsmål, synspunkter eller innspill til NOU 2023: 6 og høringen av forslagene, ta gjerne direkte kontakt med oss.

Les mer om

Elen Schmedling Gimnæs
Bilde av Elen Schmedling Gimnæs. Foto: Jill Johannessen.
Advokat
482 87 550
Send en e-post

Flere nyheter om offentlige anskaffelser

En bro leder fra en øy til en annen i et vakkert nordnorsk landskap.
Arbeidsliv og juss - Aktuelt
21. mars 2024
Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser
Les mer

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern