Brannbil.jpg
Samfunnsbedriftenes fagnettverk for brann og redning ønsker alle kommunale brann- og redningsvesen velkommen til vårt nettverk.
Nettverk for brann- og redningsvesen

Samfunnsbedriftenes fagnettverk for brann og redning

LES MER OM SAMFUNNSBEDRIFTENE BRANN OG REDNING • Brann og redning

Samfunnsbedriftene har etablert et fagnettverk for brann og redning. Vi har nå redusert kontingenten for å sikre at alle har mulighet til å delta.

Samfunnsbedriftene Brann og redning inviterte til deltakelse i fagnettverk for brann- og redningstjenesten tidligere i år. Tilbakemeldingene fra flere var at dette var viktig og interessant, men at kontingenten ble opplevd som for høy. Derfor har vi redusert kontingenten.

Hovedmålet med nettverket var å søke å samle en tjeneste som i dag framstår lite samlet. Brann-Norge er i dag som fragmentert, og evner i liten grad å framstå omforent, og med tyngde i møte med Stortinget, regjeringen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og andre viktige beredskapsaktører. Gjennom å samle kreftene er målet også å få større gjennomslag for viktige saker. Derfor reduserer vi nå kontingenten.

Samfunnsbedriftene inviterte  brann- og redningsvesen som i dag, gjennom sin organisering enten som etat, vertskommune eller annet, ikke er medlemmer i Samfunnsbedriftene, men sorterer under KS.

De aller fleste utfordringene brann- og redningstjenesten møter i dag er uavhengig av organisasjonsform og tilknytning til eierkommunen(e). Utfordringene er mer preget av geografi, størrelse, og i skjæringspunktet mellom heltids- og deltidskorps. Brann-Norge framstår i dag som fragmentert, og evner i liten grad å framstå omforent, og med tyngde i møte med Stortinget, regjeringen, DSB og andre viktige beredskapsaktører.

Dette vil Samfunnsbedriftene Brann og redning bidra til å endre. Et slikt nettverk har ingen ambisjoner om å konkurrere med eksisterende sammenslutninger eller foreninger som f.eks. Norsk brannbefals landsforbund, Nasjonalt brannfaglig råd eller noen av fagforeningene som representerer ansatte i brann- og redningstjenesten.

Vi ønsker heller å være et supplement og fylle et tomrom for de brann- og redningstjenestene som i dag blant annet ikke har tilgang til nasjonale myndigheter gjennom Samfunnsbedriftene. Jo mer samlet og omforent brann- og redningstjenesten i Norge i dag kan framstå, jo større gjennomslagskraft vil vi også få. Håper derfor at ditt brann- og redningsvesen ser nytte av å delta i et slikt fagnettverk.

Hvem er Samfunnsbedriftene?

Samfunnsbedriftene organiserer lokale samfunnsbedrifter over hele landet, herunder drøyt 29 interkommunale brann og redningsvesen og 110-sentraler. Vi representerer både noen av landets største brann- og redningsvesen i sentrale områder i landet, og de mange mindre brann- og redningsvesen som utgjør en svært viktig ressurs i Distrikts-Norge som medlemmer (se liste over medlemmer bak).

Mens KS organiserer kommunene, organiserer Samfunnsbedriftene virksomheter som utfører offentlige tjenester, hvor de fleste er kommunalt eid. KS sentralt har ikke egen kompetanse på brann og redning, og bruker i dag Samfunnsbedriftene Brann og redning som fagressurs på dette. Samfunnsbedriftene har som ambisjon å kraftsamle en bransje som i dag framstår som sprikende og fragmentert.

Vi er det fagmiljøet som har de beste forutsetningene for å representere brann- og redningstjenesten på bred basis, og uten bindinger til spesielle fagområder innenfor brann- og redningsfaget. Vi er også uavhengig av de ulike fagforeningene og andre særinteresser.

Hva kan nettverket tilby?

Myndighetskontakt:

  • Samfunnsbedriftene kan tilby myndighetskontakt og påvirkningsarbeid som blant annet innbefatter kontakt med regjeringen og da særlig Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Vi har allerede etablert ordninger med jevnlige møter på administrativt og politisk nivå i JD. Stortinget er også en viktig arena for påvirkning, og vi gjennomfører nå møter med alle partigruppene i justiskomiteen.
  • Vi møter også jevnlig DSB for å diskutere brannfaglige spørsmål.
  • Samfunnsbedriftene deltar også i høringer, og blir bedt om å representere brann og redning i referansegrupper og lov- og forskriftsarbeid som for eksempel den nye dimensjoneringsforskriften.

Kompetanseutvikling:

  • Innenfor kompetanseutvikling kjører vi nå programmer både på utvikling av ledergrupper og et eget benchmarkingsprosjekt på ressursbruk og tjenestekvalitet med deltakelse fra de åtte største brann- og redningsvesen i landet. Dette er aktiviteter som er planlagt kjørt jevnlig.
  • Vi vil enten selv, eller i samarbeid med fag- og kompetansemiljøer, kjøre andre typer kompetanseutviklingsprosjekter. Tematikken er ofte medlemsinitiert.

Fagnettverk:

  • Vi vil også kunne tilby fagnettverk innenfor forskning og utvikling. Samfunnsbedriftene Brann og redning kan få etablert forsknings- og utredningsprosjekter finansiert gjennom KS sin FoU-ordning. I tillegg er vi invitert inn i arbeidet med å få etablert to sentre for brannforskning i Norge i regi av Norges forskningsråd og finansiert av Gjensidigestiftelsen.
  • Samfunnsbedriftene har et godt internasjonalt nettverk og følger trender og utvikling av brann- og redningstjenesten i andre land,
  • Vi gjennomfører også studieturer for medlemmene både i inn- og utland


Nettverket vil ikke tilby arbeidsgivertjenester

Nettverket tilbyr ikke arbeidsgivertjenester som forhandling av avtaler, arbeidsgiverrelaterte juridiske tjenester og lignende. Dette skal fortsatt ligge igjen i KS.


Hva vil det koste å delta?

Vi har laget en kontingentmodell som tar utgangspunkt i antall innbyggere brann- og redningsvesenet dekker.

 

Antall innbyggere                                           Kontingent pr. år

Over 100.000                                                 50.000,-

Mellom 30.000 til 100.000                             20.000,-

Opptil 30.000                                                10.000,-

 

Ordinære IKS-medlemmer i Samfunnsbedriftene betaler kontingent som er vesentlig større og som også er ment å dekke utgifter knyttet til arbeidsgiverspørsmål og jus.

Meld deg på Samfunnsbedriftenes fagnettverk for brann og redning

Har du spørsmål må du bare ta kontakt med direktør for Samfunnsbedriftene Brann og redning Øistein Gjølberg Karlsen, mob: 47240289.