Et interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper kan bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser.

Selskapets øverste myndighet er representantskapet der eierne av selskapet er representert. Representantskapet velger styret, som har ansvaret for forvaltningen av selskapet sammen med daglig leder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte i november 2014 forslag til endringer i lov om interkommunale selskap ut på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å erstatte IKS-lovens ansvarsregler med nye regler om begrenset deltakeransvar. Forslaget er fortsatt under behandling. Nedenfor kan du se Samfunnsbedriftenes (daværende KS Bedrift) høringssvar og et notat som oppsummerer saken.