Fra Energiseminar I Tromsø 2022
Fra energiseminaret i Tromsø den 29.-30. november 2022.
Havner + energiselskap = potensiale

Havnenes energiseminar i Tromsø var en suksess

Havn

Kraft var på dagsorden da havner og kraftleverandører samlet seg på Norske Havners energiseminar i Tromsø 29.-30. november.

- Et sentralt spørsmål på seminaret var om det vil være nok kraft tilgjengelig for å realisere det «grønne skiftet», sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

Norske Havner og Tromsø Havn hadde invitert til et todagers seminar med fokus på energi og havnenes bidrag til en mer bærekraftig transportsektor. I overkant av 40 deltakere deltok på arrangementet.

Først ute var spesialrådgiver Valter Selen fra den europeiske havneorganisasjonen ESPO. Han redegjorde for EU-reguleringene som nå er under forhandlinger mellom Europakommisjonen, EU-parlamentet og medlemsstatene i Rådet.

EU legger premisser for energi

Det vil komme mer regulering på energiområdet. For eksempel disse tre av de 14 tiltakene i «klar for 55»-pakken:

-AFIR – EU Alternative Fuel Infrastructure Regulation Proposal)
-FuelEU Maritime – forslag til forordning for å sikre økt bruk av fornybare energikilder og lavutslippsdrivstoff i maritim sektor
-ETS – EUs klimakvotesystem

VD Malin Collin fra Göteborg Havn fulgte opp med hva Skandinavia gjør for å skape en bærekraftig transportsektor – med havna i en sentral rolle.

Havner som «energihuber»

Tromsø Havn var opptatt av strategivalgene som må tas for å bli en «energihavn». Det hersker en viss risiko, ikke minst økonomisk, med tanke på oppgaven.

Dette ble fulgt opp av både Troms Kraft og Ishavskraft. Havnene går inn i et felt der de ikke nødvendigvis har noen forutsetninger for å lykkes alene. Derfor hadde vi invitert både Plug AS og Fjuel AS til å si noe om hva de kan gjøre for å lette ferden for havnene.

En elektrisk kyst

Videre hadde vi invitert Kystverket for å redegjøre for sin «masterplan» for å elektrifisere kysten. Kystverket tok utgangspunkt i de kommende EU-reguleringene og hvilken betydning de i første omgang vil ha for Ten-T havnene.

Norled var tydelige på rederienes behov for landstrøm og ikke minst ladestrøm/batteribytte. Sist ute var ENOVA som sitter på «pengesekken». Hva er ENOVAs plan for det grønne skifte og hvilke ordninger kommer innenfor det maritime området?

Arrangørene oppsummerte med at «siste ord er ikke sagt» med tanke på energi og havnene som energihuber.