Fagnettverkene i Norske Havner skaper møteplasser for nøkkelpersoner i Havne-Norge innen sine fagområder. Dette bidrar til at unik havnekompetanse deles og utvikles i fellesskap.

Fagnettverkene i Norske Havner spiller en viktig rolle i å samle og utvikle den viktige kompetansen som finnes i hver enkelt havn i Havne-Norge. De setter agendaen innen sine fagområder, de bidrar med faglige vurderinger til administrasjonens arbeid og de spiller inne egne saker og prosjekter til organisasjonen.

De bidrar også med å skape møteplasser for nøkkelpersoner i Havne-Norge innen sine fagområder for å bidra til at unik havnekompetanse deles og utvikles i felleskap

Fagnettverkene i Norske Havner skal:

  • bidra til å utvikle og styrke medlemshavnenes fagmiljøer, gjennom å arrangere seminarer om aktuelle saker, samt å ha ansvar for det faglige programmet ved det årlige fagseminaret
  • profilere Norske Havner gjennom å skrive artikler i tidsskrift, holde foredrag ved konferanser og delta i det faglige ordskiftet der det er aktuelt
  • bistå Norske Havners styre / sekretariat med innspill til høringer og andre saker som angår faggruppens fagområde
  • initiere egne prosjekter gjennom styresaker der de ser behov og i henhold til budsjett

Norske Havner har fire fagnettverk:

  • Fagnettverk for smarte og grønne havner
  • Fagnettverk for rammebetingelser og godsoverføring
  • Fagnettverk for maritim infrastruktur og sikkerhet
  • Fagnettverk for kommunikasjon og samfunnskontakt
Dersom du er interessert i å delta, ta kontakt med Arnt-Einar Litsheim