Transmisjon 01.JPG
Reglene gjelder også i masket nett i regional- og transmisjonsnettet.

Nye regler for anleggsbidrag vedtatt

Nettregulering og bransjestruktur • Energi

NVE har vedtatt endringer i regelverket rundt anleggsbidrag. Fra neste år må selskapene ta anleggsbidrag for investeringer som utløses av kunder. Adgangen til å gi bunnfradrag fjernes helt.

Mens du frem til første januar 2019 kan ta anleggsbidrag når kunden utløser investeringer i nettet, skal du fra denne datoen kreve at kunden finansierer investeringen, uavhengig av nettnivå. Dette har NVE vedtatt, etter at forslaget var ute på høring tidligere i år. Blant bestemmelsene som nå er vedtatt, er at adgangen til å gi bunnfradrag faller bort, at det settes et tak på 15 % for kostnadsoverskridelser som nettselskapet kan kreve dekket av kunden,

KS Bedrift Energi støttet i hovedsak NVEs forslag i vårt høringssvar.

«Det er et godt prinsipp at kunden som utløser investeringen også betaler for den, ettersom det skal investeres for betydelige summer i nettet i årene fremover. I all hovedsak ønsker vi de nye bestemmelsene velkommen», kommenterer Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Vi hadde enkelte innvendinger til direktoratets forslag. Blant annet mener vi, i likhet med flere andre høringsinstanser, at det burde være mulighet til å gi bunnfradrag for mindre investeringer, ettersom de administrative kostnadene ved innkreving av anleggsbidrag vil kunne være høyere. NVE fjerner nå enhver adgang til å gi bunnfradrag.

Unntak for anlegg utover plikt

KS Bedrift Energi påpekte i høringssvaret at nettselskapene kan bli påført kostnader og redusert effektivitet ved ombygginger som ikke har systemmessig nytte og funksjon, noe som vil være svært uheldig. NVE beholder en unntaksbestemmelse knyttet til situasjoner hvor kunder eller tredjepart ber om at det gjennomføres tiltak eller ber om tjenester som nettselskapet ikke er pliktig til å gjennomføre.

«Unntaket vil bare gjelde dersom det er klart at nettselskapet ikke har plikt til å levere nettjenesten. Dette gjelder plikter som følge av at nettselskapet innehar konsesjoner etter energiloven», skriver NVE.

Forklaring om tiårsregel

NVE gjør også den såkalte tiårsregelen til en skal-bestemmelse. Dette innebærer at nettselskapet må fordele anleggskostnadene på kunder som tilknyttes etter at anlegget er bygget, innenfor en periode på ti år. NVE ser imidlertid risiko for at det oppstår forvirring om hva som egentlig er bestemmelsen. I den vedtatte forskriften heter det nemlig:

Kostnadsgrunnlaget fordeles mellom de aktuelle kundene basert på kapasitetsøkningene kundene har bestilt. Dersom andre kunder likevel blir tilknyttet nettanlegget eller får økt kapasitet innen ti år, skal nettselskapet betale tilbake den delen av anleggsbidraget som overstiger hver av kundenes forholdsmessige andel av kostnadsgrunnlaget.

Samtidig skriver NVE i rapporten:

Dersom nettselskapet vurderer at det er plass til én kunde til, for eksempel på grunn av samlagringseffekter, skal de ikke kreve anleggsbidrag fra denne kunden selv om kunden tilknyttes innenfor tiårsregelen.

Seniorrådgiver Bjørnar Fladen i Reguleringsmyndigheten for energi forklarer, med henvisning til paragraf 16-9 annet ledd:

«Dersom nettselskapet har fordelt all kapasiteten i anlegget forholdsmessig etter effekt, får selskapet dekket inn hele kostnadsgrunnlaget. For husholdningskunder vil dette si at kostnadsgrunnlaget er fordelt etter kundenes økning av overbelastningsvernet, og at summen av denne økningen er lik kapasiteten i nettet. Dersom selskapet likevel tar sjansen på å kople til én kunde til, skal ikke denne kunden betale anleggsbidrag ettersom kapasiteten i praksis er fullt utnyttet. Men i situasjoner hvor det fremdeles er ledig kapasitet i anlegget, skal alle nye kunder gi anleggsbidrag», sier Fladen.