Vindmøller Hirtshals Havn - Foto Hirtshals Havnefond.jpg
Hirtshals havn i Danmark setter opp fire vindturbiner som kan forsyne havnekraner, biler og skip med fornybar kraft. (Foto Hirtshals Havnefond).
Vindturbiner i havnene

Kortreist vindkraft uten naturinngrep er vind/vind

Vind og sol • Energi | Havn

Det blåser en politisk motvind mot å bygge vindturbiner i uberørte landskap. Men vi kan lære av Hirtshals i Danmark. Der setter havnen nå opp fire turbiner som kan forsyne havnekraner, biler og skip med fornybar kraft.

Denne artikkelen har stått på trykk i Teknisk Ukeblad.no. og i Nationen.

I 2019 tok vindkraftdebatten tatt av. Motstand mot større og mindre vindparker har økt, og mot slutten av 2019 ble NVEs forslag til en vindkraftramme skrotet. Samtidig er det behov for økt kraftproduksjon i landet og det er støtte i befolkningen for å bygge ut mer vindkraft.

Det er mange forklaringer på hvorfor motstanden mot konkrete vindkraftprosjekt har blitt så kraftig, men naturvern er nok den viktigste. Så da må vi bygge ut vindkraft der vi ikke kommer i konflikt med naturvern og gjerne heller ikke med bo-områder.

La oss heve blikket litt og se til Hirtshals som ligger lengst nord på Jylland og har flere fergeanløp fra Norge. I havnen reises det nå fire vindturbiner. 

  • Turbinene leveres uten statsstøtte og på rent kommersielle betingelser – som de første i Danmark
  • Prosjektet har stor lokal støtte. Mer enn 300 innbyggere i Hirtshals har kjøpt andeler i den første av de fire vindmøllene som settes opp
  • Årlig skal de fire turbinene kunne lage strøm til 14.250 husstanders bruk. Det er syv ganger så mye som det årlige forbruket til Hirtshals’ rundt 2000 husstander.

Kraften kan brukes lokalt

Dersom vi skal bygge ut mer vindkraft, vil det være fornuftig å gjøre det på en slik måte at kraften kan brukes i nærområdet. Kortreist kraft betyr at vi som samfunn også kan unngå enorme investeringer i et kraftnett som allerede er overbelastet i en rekke områder av landet.

Elektrifisering av transportsektoren er godt i gang, men så langt omfatter dette først og fremst personbiler og i noen grad busser i bystrøk. Tyngre kjøretøy og skipsfarten står nå for tur, men utbygging av ladestasjoner sammen med annen elektrifisering vil kreve store nettinvesteringer fremover.

Hvordan skal vi finne områder hvor både konflikt med naturvern og store investeringer i økt kapasitet i nettet unngås? Løsningen er å lokalisere vindkraften til industrialiserte områder, hvor det er tilstrekkelig vindenergi og store forbrukere av kraft.

Mange havner har mye vind

Mange av havnene langs kysten ligger i områder med god vindenergi, de har tilstrekkelig areal tilgjengelig og en allerede ubygd infrastruktur. De har eksisterende kraftforbrukere i tillegg til nye kunder som fartøy med behov for land- og ladestrøm.

I tillegg vil godstransport til og fra havnene i økende grad foregå med el-drevne kjøretøy og disse vil trenge kraft til lading. Man kan også legge ladestasjoner for personbiler til havnene. For å redusere dyre investeringer i kraftnettet fremover kan ulike lagringsløsninger som for eksempel batterier inkluderes i havnenes energiløsninger.

Om vi tenker noe lengere frem i tid vil fartøy som trafikkerer over lengre avstander ha behov for hydrogen eller tilsvarende energibærere. Kraft fra vindturbiner i havna kan benyttes til dette formål slik at alle transportaktivitetene ut fra havna blir basert på fornybar kraftproduksjon produsert på stedet.

Eventuell overskuddskraft utover alle lokale behov og tilsvarende kraftunderskudd for disse kan eksporteres ut på nettet og selges eventuelt importeres.

Påvirker ikke uberørt natur

Det vil være utfordrende å argumentere mot en lokalisering av vindturbiner i nærings/havneområder. Det er selvsagt utfordrende å få på plass en tilstrekkelig effekt som monner nasjonalt gjennom denne type utbygginger.

Men som en «brobygger» mens vi venter på at havvind skal bli økonomisk interessant vil en satsning på utbygging av vindkraft i havneområder, kombinert med større vindparker på land der dette er akseptabelt, være tilstrekkelig.

Danskene er allerede godt i gang med denne type løsninger og vindparken i Hirtshals havn er et godt eksempel.

Hva venter vi på? Det er mulig å bygge ut ny vindkraft i Norge uten å ødelegge naturen og samtidig redusere betydelig fremtidige nettinvesteringer!