I Norge materialgjenvinnes bare 38 prosent av husholdningsavfallet og enda mindre av liknende avfall fra tjenesteytende sektor. Dette innebærer at Norge må nesten doble materialgjenvinningen fra husholdningsavfall og lignende næringsavfall innen 2035.


Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs mener at målet om 65 prosent materialgjenvinningsgrad innen 2035 er viktig for å lykkes med en sirkulær økonomi, men da må Norge satse på nasjonal verdiskaping gjennom mer effektiv utnyttelse av lokale avfallsressurser. Dette vil kreve store investeringer i moderne ettersorteringsanlegg, utvikling av markeder for utvunnet plast i Norge, utvikling av kvalitetskriterier og mer effektive avfallsstrømmer.

Det må også jobbes med å tilrettelegge for økt kildesortering blant innbyggerne, på arbeidsplassen og skolen.

Likt avfall, like krav - uavhengig av kilde

Materialgjenvinning av husholdningsavfallet er et av flere viktige virkemidler for å nå målet om et lavutslippssamfunn. Samfunnsbedriftene mener det må stilles krav til alt avfall, da mengden avfall fra husholdningene kun utgjør 20 prosent av de totale mengdene avfall. Andelen liknende avfall fra tjenesteytende næringer utgjør en noe større andel, mens resten stammer fra industri, produksjon, bygg- og anleggsvirksomhet.

Med nye materialgjevinningskrav mener Samfunnsbedriftene at tiden er moden for å gi kommunene større ansvar, slik de hadde før loven ble endret i 2004. Samlede avfallsstrømmer vil gjøre innsamling og etterbehandling mer effektiv, øke investeringsviljen og bidra til et mer velfungerende avfallsmarked.

Det må også innføres stimuleringstiltak for å øke bruken av og etterspørselen etter gjenvunne materialer.

Sirkulærøkonomien skal gi grønne jobber

EU har en ambisjon om at den sirkulære økonomien skal styrke EUs konkurransekraft, skape økonomisk vekst og nye grønne arbeidsplasser. EUs handlingsplan for sirkulæreøkonomi omfatter mål for avfallshåndtering, men også incentiver for å stimulere til at man setter grønnere produkter ut i markedene og større grad av industrielt samarbeid.

Begrepet "kommunalt avfall" stammer fra EU og utgjør alt avfall fra husholdningene i tillegg til lignende avfall fra tjenesteytende næringer. I Norge utgjør andelen "kommunalt avfall" ca. 42 prosent av de totale avfallsmengdene (kilde: SSB).

Relevante artikler