Under følger høringsuttalelser fra Norske Havner:

Januar 2021

Høringsnotater: Meld. St. 13 (2020-2021) - Klimaplan for 2021-2030

Høringsnotater: Meld. St. 10 (2020-2021) – Grønnere og smartere - morgensdagens
maritime næring

Desember 2020

Høringsuttalelse: forslag til avgiftssatser for 2021, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høringsuttalelse: endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet (tilknytning av uttak med vilkår om utkobling eller redusert strømforsyning)

November 2020

Høringsuttalelse: forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen

Oktober 2020

Høringsuttalelse: Høring av forslag til statsbudsjettet 2021

Juli 2020 

Høringsuttalelse: Revisjon av sertifiseringkriterier for havner

Juni 2020

Høringsuttalelse: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra departementet (NTP)

Mai 2020

Høringsuttalelse: EU-kommisjonens forslag til tiltakspakker

Høringsuttalelse: Lospliktforskriften

Høringsuttalelse: Kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

April 2020

Høringsuttalelse: Klimakur 2030

Desember 2019

Høringsuttalelse: Forslag til avgiftssatser for 2020

November 2019

Høringsuttalelse: Endringer, opphevelse og innføring av enkelte forskrifter til havne- og farvannsloven

Oktober 2019

Høringsuttalelse Statsbudsjettet 2020

Høringsuttalelse: Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet

Mars 2019

Høringsuttalelse: Lov og forskrift  - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternativ drivstoff

Januar 2019

Høringsuttalelse om søknad fra Tønsberg kommune om fritak fra reglene om havnekapital

Desember 2018

Høringsuttalelse om Kystverkets forslag til avgiftssatser for 2019

Høringsuttalelse om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett

Oktober 2018

Høringsuttalelse statsbudsjett 2019

Juni 2018

Høringsuttalelse til NOU 2018:4 Sjøveien videre - forslag til ny havne- og farvannslov

April 2018

Innspill til behandling av Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane, (Dokument 3:7 (2017-2018)) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite